طالبان به مقامات ایران: سیاست ما عدم بروز هرگونه جنگ و درگیری با تهران است


سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمان سه شنبه همراه خود مولوی شبیر احمدرئیس کارگروه وزارت حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست هیات مدیریت طالبان در ساماندهی امور مرزی همراه خود ایران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. مولوی شبیر احمد اظهار داشت: بزرگان حکومت به طور قابل توجهی وزیر حفاظت اصل داده‌اند کدام ممکن است هیچ شخص خاص اجازه بروز کوچکترین نبرد را در مرز‌های جمهوری اسلامی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش نیروی دریایی در مرز مشترک ممنوع است.

درگیری در مرزهای ایران با افغانستانرویداد۲۴ سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمان سه شنبه همراه خود مولوی شبیر احمدرئیس کارگروه وزارت حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست هیات مدیریت طالبان در ساماندهی امور مرزی همراه خود جمهوری اسلامی ایران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو کرد.
شبیر احمد همراه خود ردیابی به فضای همکاری میان ۲ مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت سرپرست در افغانستان، با اشاره به رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل برخی سوئ تفاهم‌های مرزی گفت: بنا بر اصل هیات مدیریت طالبان، هیاتی چهارنفره اجتناب کرده اند افسران نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی افغانستان تشکیل شده به همان اندازه همراه خود مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌گو همراه خود افسران جمهوری اسلامی ایران شرایط همکاری‌های مرزی میان ۲ ملت را تسهیل تدریجی.

وی در شکسته نشده صراحتا گفت: پوشش ما در قبال کشورهای همسایه به طور قابل توجهی جمهور ی اسلامی ایران کدام ممکن است میزبان میلیون‌ها شهروند افغانستانی است، عدم بروز هرگونه مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به سوی همکاری‌های همه‌جانبه مرزی است.

مولوی شبیر احمد با اشاره به حضور برخی نیروهای طالبان در مرز ایران اظهار داشت: بزرگان حکومت به طور قابل توجهی وزیر حفاظت اصل داده‌اند کدام ممکن است هیچ شخص خاص اجازه بروز کوچکترین نبرد را در مرزهای جمهوری اسلامی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش نیروی دریایی در مرز مشترک ممنوع است.

وی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به برخی مشکلات فعلی اجتناب کرده اند قبلی در مرزهای مشترک ۲ ملت اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران این تقاضا را داریم به همان اندازه در زمینه‌های مختلف ایمنی مرزی اعم اجتناب کرده اند جلوگیری اجتناب کرده اند قاچاق انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشتی همراه خود تروریسم همراه خود حکومت جدید افغانستان همکاری همه‌جانبه‌ای داشته باشد.

در نهایت این دیدار مقرر گردید هیات چهارنفره حکومت سرپرست افغانستان بعد اجتناب کرده اند عید فطر همراه خود افسران ایران در یکی اجتناب کرده اند پایتخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در مرز مشترک دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مختلف مرزی را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل نمایند.


اصولاً بیاموزید: ممنوعیت تحصیل موضوع موسیقی در کابل


ضمن اینکه مقرر گردید مولوی بریانی معاون سپاه هرات وعضو هیئت در این زمان در مرز همراه خود سردار شجاع مرزبان جمهوری اسلامی در خراسان بمنظور تعمیر سو تفاهمات دیدار دلپذیر داشته باشند.

در ۲ دیروز اخباری مبنی بر تشکیل آرایش نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بروز نبرد در مرزهای مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان چاپ شده گردید کدام ممکن است افسران هر ۲ ملت این موضوع را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی رفع امتیازات فعلی اجتناب کرده اند طریق گفتگوو مذاکره هستند.