ضعف روحیه شهادت طلبی و انقلابی گری در کشور – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


به گزارش قدس تحت وب ، محسن رضایی ظهر بلافاصله در مراسم گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای عملیات بدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید ژالهی در تبریز تصدیق شد: یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری را کدام ممکن است برای ایران عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت بخشیدند گرامی می داریم. دانستن درباره این عملکرد در ایران بیش از حد آموزش داده شده است نشده است.

وی اظهار داشت: همسرش مشابه با شمع ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث عظیم این شهید را اجتناب کرده اند فرزندانش نجات داد. شریک زندگی شهید پس اجتناب کرده اند شهادتش امتحان شده های زیادی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد علی گمنام بود. گویا شهدا دوم شماری می کنند، فطرت انسان خطرناک اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی است، این عبارت برای ما شیعیان آشناست چون به فلسفه کربلا اعتقاد داریم.

رضایی همراه خود دقیق اینکه مبایعه نامه همراه خود حضور سربازان جای شخصی را در حفاظت مقدس باز کرده است، شکسته نشده داد: برای خیلی ها این پرس و جو مطرح است کدام ممکن است چرا مبایعه نامه را دوست دارند؟ این شهدا عاشق مسکن، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه بودند، اجتناب کرده اند امامشان در کربلا شنیدند. شهدا مبایعه نامه را سر مسکن شخصی می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید تشکیل خانوار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شکسته نشده راه فرزندانی به دنیا آورد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه گریه های مادران بعد اجتناب کرده اند مبایعه نامه اجتناب کرده اند غم نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم شخصی را به درگیری می فرستند، اظهار داشت: ایران بلافاصله اوج کار آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امان است ساده به زبان بود.

شهید علی جلایی محصول مکتب اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: شهید علی جلایی محصول چنین مکتبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای بزرگی انجام داده است، ممکن است عملکرد شهید تجلایی در سوسنگرد را همراه خود از دوام مردمان تبریز در قوانین اساسی ارزیابی می کنم از در شهرهای تولید دیگری مشروطه شکست خورد. با این حال در مردمان تبریز هفته ها از دوام کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ضعیف وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان مبارزه کردن بردند با این حال تسلیم نشدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایی شکسته نشده داد: در سوسنگرد هم همین {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار قهرمان ستارخان نیست، شهید علی جلایی، عراق به ملت حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین شهر سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسنگرد را محاصره کرد. تنها ۱۵۰ نفر در شهر به فرماندهی شهید جلایی باقی مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این تیم ها یکی اجتناب کرده اند سرکردگان تبریز به تماس گرفتن شهید جلایی است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه متعدد اجتناب کرده اند رهبران اجتناب کرده اند جمله حاج قاسم سلیمانی تربیت شدند به همان اندازه به مبایعه نامه برسیم، اظهار داشت: ما نباید برای فروپاشی مبایعه نامه ما را تحریم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اقتصاد ملت در همین جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا بود، ایران هم همین وضعیت را داشت. در شرایط خیلی شبیه نباشند. تورم مالی.” تحریم ها خوب درگیری مالی است کدام ممکن است به همه خانه ها کشیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ممکن است در سر تحریم ها انبساط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیر نباشد از فلسفه مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب در ملت ما ضعیف شده است.

رضایی شکسته نشده داد: شهید تجلایی خدا را مولای شخصی می دانست ۹ آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس داشت. اعتقاد به خدا، اعتقاد به نفس باید در محله به سر برسد.

خواستن به شورش مالی

وی همراه خود تاکید بر اینکه بلافاصله در شرایطی هستیم کدام ممکن است باید شورش مالی انجام دهیم، اظهار داشت: چون آن است در انقلاب شورش سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هشت سال حفاظت مقدس شورش ارتش انجام دادیم، اکنون نیز مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باید شورش مالی را همراه خود هم راه اندازی کنید».

وی شکسته نشده داد: اگر مقامات ساده تماشاگر باشد کار به جایی نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودشان وارد اقتصاد شوند، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باید همراه خود هم وارد این انقلاب مالی شوند.

رضایی اظهار داشت: اقتصاد پشتیبان اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر آن قطعا ارزش آن را دارد شورش را دارد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه {در این} مقامات ۲ این سیستم داریم کدام ممکن است یکی تعمیر مشکلات روزمره اجتناب کرده اند جمله مدیریت قیمت ها، {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره های بی جا در دایره لغات مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس اصلاحات اساسی است، اظهار داشت: در این سیستم دوم. ، این سیستم دوم تاثیرات بعدی را در مسکن مردمان ممکن است داشته باشد با این حال آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همراه خود رفع مشکلات روزمره مالی نمی توان کاری برای جان مردمان انجام داد، اما علاوه بر این باید آنها را نیز رفع کرد.

ضعف روحیه شهادت طلبی و انقلابی گری در کشور

فرمانده سپاه عاشورا نیز {در این} مراسم اظهار داشت: اگر آقا مهدی بلافاصله برای مهدی باکری شهید می شد محسن رضایی را می محبوبیت.

سرتیپ دوم اصغر عباس قلی زاده شکسته نشده داد: در دوران مقدس ما مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب از دوام می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سران ما در آن نقطه متعلق به آقای محسن رضایی بود.

وی اظهار داشت: اگر حاج قاسم ملت ما را در جهان امنی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی کشورمان را به کف دست آورد، مدیون اختراع محسن رضایی است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/