ضرورت استقرار نظام تامین اجتماعی چند سطحی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریواقعیت اینجا است کدام ممکن است اگرچه حمایت اقشار مختلف به طور قابل توجهی اقشار محروم همواره مورد ملاحظه ذینفعان ملت {بوده است}، با این حال ایجاد سامانه کامل حمایت های اولین اجتماعی تاکنون به توضیحات مختلف همراه خود تاخیر مواجه شده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/