صف خرید و فروش سهام در دوازدهم اردیبهشت
در ساعت ۹:۵۵ دقیقه شاخص کل بورس همراه خود انبساط ۶۵ واحد در قله خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ واحدی قرار گرفت.