شکری که شیرینی روزه را تلخ می کند!


گروه اقامت ایرنا – وقتی نوبت به ماه خدا می‌رسد، وقتی ندای عشق اجتناب کرده اند تاج گل بندگی طنین‌انداز می‌شود، مسلمانان اجتناب کرده اند لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروری وصف ناپذیر لبریز می‌شوند. همه دوست دارند {در این} مهمانی بهشتی نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیاز به جایی می رسد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند قربانیان به این بیماری سعی در فراموشی هر دو {پنهان کردن} بیماری شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در تلاوت ماه مبارک رمضان نیز نمایندگی می کنند. سهم آنها با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است روزه در برخی {بیماری ها} {به دلیل} ضرری کدام ممکن است برای انسان دارد جایز نیست. دیابت هر دو شبیه به دیابت ما اجتناب کرده اند آن دسته بیماری هایی است کدام ممکن است روزه داری همراه خود هشدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار های زیادی مواجه است. مبتلایان دیابتی باید داروهایی را برای مدیریت قند خون شخصی بلعیدن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فواصل روزی معین در کل روز بلعیدن کنند. با این حال در چه شرایطی دیابتی ها روزه نمی گیرند؟ برای {پاسخ به} این پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیدن به پیشنهاد های مورد نیاز در خصوص روزه داری برای مبتلایان دیابتی دکتر.. اسدالله رجب، رئیس صفحه بحث آموزشی دیابت ملت رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهاش ​​صحبت کردیم.

شکری که شیرینی روزه را تلخ می کند!

خواه یا نه اشخاص حقیقی دیابتی مجاز به روزه تکل در ماه مبارک رمضان هستند؟

معامله با دیابت خواستن به عملکرد دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا دارد، در صورتی کدام ممکن است دیابتی آموزش های مورد نیاز را نبیند {نمی تواند} همراه خود دکتر همراهی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس معامله با قرار گیرد به همان اندازه کارآموزان خودشان تصمیم گیری کنند کدام ممکن است خواه یا نه در موقعیت به روزه تکل هستند هر دو خیر. هر دو ۹. عدد. با این حال به طور معمول باید در تذکر داشت کدام ممکن است دیابت بسیاری از مختلفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نوع دیابت نوع ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع ۲ شایع ترین بسیاری از دیابت هستند.

دیابت نوع ۱ تنها همراه خود تزریق انسولین قابل معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیشتر اینها بیماری معمولا زیر ۳۰ سال سن دارند. با این حال دیابت نوع ۲ کدام ممکن است شایع ترین نوع بیماری است، همراه خود هر دو با بیرون دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی قابل مدیریت است. اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۱ برای مدیریت قند خون شخصی باید به طور مرتب انسولین تزریق کنند. روزه داری برای این اشخاص حقیقی پیشنهاد نمی شود از این تزریق انسولین ممکن است به مدیریت قند خون کمک تنبل، با این حال اگر ادعا به {به درستی} انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص دیابتی باید مرتب وعده های غذایی بخورد به همان اندازه قند خون را مدیریت تنبل. در هر مورد دیگر مرحله قند خون اجتناب کرده اند مدیریت خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص دچار مسائل دیابت تبدیل می شود پس بیشتر است اشخاص حقیقی افطار کنند.

شکری که شیرینی روزه را تلخ می کند!

اگر مرحله قند خون اشخاص حقیقی دیابتی مختل شود چه اتفاقی برای مبتلایان دیابتی می افتد؟

مسائل دیابت به ۲ دسته جدا کردن تبدیل می شود: مسائل نابهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیررس، هیپوگلیسمی از حداکثر هر دو هیپوگلیسمی اولین عارضه ای است کدام ممکن است منصفانه دیابتی در مدت کوتاهی تخصص می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نتیجه آرام بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تشنج شود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شرایطی کدام ممکن است قابل انجام است رخ دهد، افزایش ناگهانی قند خون است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه کما شود، با این حال مسائل دیررس دیابت کدام ممکن است قابل انجام است پس اجتناب کرده اند چندین سال رخ دهد، برای ادغام کردن مسائل تخیل و پیش بینی است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه نابینایی شود. مسائل کلیوی کدام ممکن است حتی در نتیجه پیوند کلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیالیز تبدیل می شود، مسائل عصبی دیابت گاهی در نتیجه برداشتن عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان مسائل قلبی عروقی کدام ممکن است به دلیل این عدم تعادل در قند خون تحمیل تبدیل می شود، برای جلوگیری اجتناب کرده اند چنین عوارضی ابتدا پیشنهاد تبدیل می شود اجتناب کرده اند دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت پیشگیری شود. در صورت بروز این بیماری باید همراه خود خورده شدن صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر دکتر مدیریت شود.

شکری که شیرینی روزه را تلخ می کند!

پس به دیابت نوع ۱ اجازه نمی دهید روزه بگیرند؟

در مواردی کدام ممکن است شخص بافت می تنبل ممکن است روزه بگیرد، قابل انجام است به طور برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر دکتر روزه بگیرد. در واقع شرایط روزه داری موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی باید ۲ هر دو سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان به صورت معاینه ضمن مدیریت مرحله صندوق خون شخصی روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری تاکید می کنم کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع منصفانه در اشیا برجسته خرس تذکر دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تذکر او با اشاره به نحوه بلعیدن دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قند خون، قابل انجام است روزه بگیرند.

با اشاره به دیابت نوع ۲ چطور، خواه یا نه این اشخاص حقیقی می توانند با بیرون عوارضی کدام ممکن است گفتم روزه بگیرند؟

اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۲، اگرچه آزادی روزه داری بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۱ دارند، با این حال روزه داری آنها نیز مشروط به مدیریت قند خون است کدام ممکن است خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب است. متعاقباً اگر شخص تحت تأثیر دیابت نوع ۲ نتواند همراه خود بلعیدن دارو هر دو رژیم غذایی، قند خون شخصی را {به درستی} مدیریت تنبل، از روزه تکل در بلند مدت کار را برای او دردسرساز می تنبل، به این اشخاص حقیقی پیشنهاد نمی کنیم کدام ممکن است روزه بگیرند. افرادی که قند خونشان معمولاً مدیریت تبدیل می شود می توانند روزه بگیرند. مرحله قند خون این اشخاص حقیقی در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی بی نظیر یعنی در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند سحری ۱۲۰-۱۳۰ باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ساعت بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ واحد نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل مدت قند خون آنها کمتر اجتناب کرده اند ۶۰ نباشد. در روز، یعنی بین ساعت ۱۳ به همان اندازه ۱۵، از قند کمتر اجتناب کرده اند این مقدار باعث افت قند خون تبدیل می شود. همراه خود نظارت بر این شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قند خون چون آن است در بالا اشاره کردن شد، منصفانه دیابتی ممکن است ۹ برای منصفانه هر دو ۲ روز اما علاوه بر این برای منصفانه فاصله تمدید شده ۲ به همان اندازه سه ماهه روزه بگیرد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است به طور معمول افرادی که قند خونشان مدیریت نمی شود، افرادی که مسائل دیررس دیابت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیمارانی کدام ممکن است انسولین بلعیدن می کنند، منع بلعیدن روزه دارند.

قند خون در برخی مبتلایان نوسان دارد، یعنی در زمان متوسط ​​ ای کدام ممکن است قند خونشان مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان متوسط ​​ ای تولید دیگری قند خون بالا {می رود}، پس شرایط روزه تکل این اشخاص حقیقی چیست؟

روزه داری ممکن است سلامت اشخاص حقیقی همراه خود نوسانات از حداکثر قند خون را به خطر بیندازد. نوسانات قند خون بالا یعنی منصفانه مرتبه قند بالا مثلا ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دفعه کم شد ۴۰ هر دو ۵۰ اجتناب کرده اند تذکر پزشکی جایز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه نیستند.

چون آن است ردیابی کردم اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۲ کدام ممکن است قند خون آنها به خوبی مدیریت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به دیابت نوع ۱ می توانند به طور برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تذکر دکتر روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ گروه اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی خرس معامله با دارویی هستند. خواه یا نه دوز هر دو داروی این اشخاص حقیقی در این دوران روزه داری اصلاح می تنبل؟

مطمئنا، در واقع میزان بلعیدن دارو در مبتلایان دیابتی ناشتا منحصر به فرد {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آن حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا می توان میزان بلعیدن دارو را به همان اندازه منصفانه سوم میزان خالص کاهش داد.

در واقع نباید اجتناب کرده اند این دستور عمومی غافل شد کدام ممکن است هر دیابتی کدام ممکن است قصد اصلاح سبک اقامت شخصی را دارد، باید نحوه برخورد شخصی همراه خود آن را البته است اصلاح دهد. از هر دیابتی به گونه ای منحصر به فرد معامله با تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سبک اقامت شخصی سازگار تبدیل می شود. مثلاً باردار بودن، نوبت کاری، تور هر دو روزه داری سبک اقامت شخص را اصلاح می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود این اصلاح در سبک اقامت، مورد نیاز است کدام ممکن است در الگو معامله با نیز تغییراتی تحمیل شود: شخص خاص کدام ممکن است تمایل دارد روزه بگیرد، سبک اقامت شخصی را اجتناب کرده اند در گذشته اصلاح می دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ وعده غذایی در مقابل سه وعده غذایی بی نظیر ۲ وعده غذایی بی نظیر می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با باید همراه خود این اصلاح سبک اقامت سازگار شود.

سفره های افطاری در ماه مبارک رمضان مملو اجتناب کرده اند داروها چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حساسیت داروها قندی به دیابتی ها، خواه یا نه این مبتلایان مجاز به مصرف کردن بامیه، حلوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زولبیا هستند؟

زیاده روی در بلعیدن شیرینی هایی کدام ممکن است معمولا در ماه مبارک رمضان بر اوج سفره های صبحانه چیده تبدیل می شود به بهزیستی همه اشخاص حقیقی ویژه به ویژه دیابتی ها آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به انسان آسیب برساند. به معنای واقعی کلمه هستند اشخاص حقیقی دیابتی روزه دار باید بخشها فوق العاده محدودی قند را به صورت انصافاًً مدیریت شده بلعیدن کنند.

پیشنهاد خواهید کرد با اشاره به بلعیدن دارو چیست؟ خواه یا نه همراه خود ملاحظه به اصلاح عمومی شرایط اقامت باید نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بلعیدن دارو را اصلاح داد؟

مطمئنا، مناسب است، خواهید کرد {اکنون می توانید} شناخته شده به عنوان ارباب حلقه ها شناخته شوید. کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص کدام ممکن است تمایل دارد قند خون شخصی را مدیریت تنبل باید در وعده صبحانه کمتر از اجتناب کرده اند دارو استفاده تنبل در حالی کدام ممکن است مقدار این دارو در وعده سحری به نصف می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواردی کدام ممکن است قند شخص بیشتر مدیریت تبدیل می شود شاید دارو. نیازی به وعده سحر نیست در واقع برخی اجتناب کرده اند داروهای دیابت برای مدیریت قند خون در کل روز تأثیر مختصر مدت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی که می خواهند همراه خود وجود دیابت روزه بگیرند باید برای مدت زمان بسیار طولانی کنار هم قرار دادن باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روزه تکل باید زیر تذکر دکتر باشد. . دکتر چون نوع دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات بلعیدن آن در روز منحصر به فرد است.

به نظر می رسد مانند است صبحانه بعد اجتناب کرده اند نوک ماه مبارک آمادگی خاصی را برای مبتلایان دیابتی می طلبد. مگه ۹؟

قطعا خروج اجتناب کرده اند روزه تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور حالت روال کاری نیست کدام ممکن است بتوان منصفانه شبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی انجام داد، اما علاوه بر این باید به طور منظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید مهمترین نکته این باشد کدام ممکن است دیابت بیماری ای است کدام ممکن است قربانیان به آن است {نمی توانند} از رنج می برند. آی تی. مدل های پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های درمانی اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دیابتی باید به طور مرتب توسط دکتر خرس تذکر باشد.