شناخت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای حذف یک تیم از جام جهانی گریه کنم!
محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن عالی خدمه اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!