شرایط ثبت نام متقاضیان سکونت در مسکن دانشگاهی در دانشگاه تهران
هنرجویان غیر محلی در وسط کاردانی ماهر در صورت حق ورود به سال ۹۹ اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ صبح به همان اندازه ۷ صبح روز ۱۴۰۱ فروردین ۱۳۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت حق ورود به سال ۱۴۰۰ در ۲۰ فروردین جایگزین دارند گزارش شناسایی کنند. ۱۴۰۱.