شبکه CBS آمریکا به خاطر تحقیر شده توسط ملت عراق حک شد – قدس آنلاین | پاگاه خبرشواهدی وجود دارد که اشکار به شبکه خبری سی بی اس آمریکا (سی بی اس نیوز) از جمله عراق، جریان جریان، اخبار، اوکراین، هکر عراقی توهین کرده است، شبکه کمپین کردها کجاست؟

به گذرش قدس آنلاین، مملوک احمد شکر، افسر امنیت سایبری، مدیر مرکز الکترونیک «دی ام سی» عراق رسانه کردی امروز: هکر عراقی با پایگه پایگه شبکه خبری ایران «سی بی اس» کمپین آمریکایی «از کردستان، عراق، انبار» «تاریخ آمد»

We Avzod: کمپین با پایگا رسانان اطلاعات شبکه CBS دور سه سات انجم گرافت و سه بخش کجاست شبکه را ناقص کردی که الوا بر دراج عبارات der Describe تاریخ و فرهنگ عراق و وقوع جونگ رحیم نایز.

گیفنی است; خبرنگار کجاست شبکه آمریکایی چند روز قبل از جریان پوشیش خبر اکراین با توهین اشکار مردم عراق نوشتم : اکراینی مناند عراق افغانستان و سوریه آشیانه اینگا با یاک به عنوان یک چهره متمدن و فوران.»

کجای عبارت و عبارت مشابه برخی به عنوان رسانه، این خبر غربی است، چرا که عبارت «بی بی سی» توهین به اشکر با «مسلمانان خوارزمیانا» و توصیفی که عنوان «کرهای گمشده، فرهنگ و شهرنشینی» دارد. عراق؟

فعال و اجتماعی، اجتماعی، اجتماعی، اجتماعی مسلمانان، کوچک کننده ایمس نگاه مکانند.

دارا عبدالله فعال رسانه کرد زبان عراق نز پیج شخصی گروه وگروه و توهین وسترن با مردم خاورمانیا جریان جونگ اوکراین را ، مجموعه ای از اوری و رواج در کردی به عنوان.

ما آن را به دست می آوریم و نمی توانیم با یک مولتی پیستایی خودنوشته استکه «همین به عنوان کوشورهای غرب یک منطقه، عامل پیدایش جینگها هستند».

«بی‌بی‌سی» انگلیس، «سی‌بی‌اس» آمریکا، «بی‌ام‌اف» در فرانسه و یک نشریه انگلیسی «تلگراف» به دلیل اینکه عبارت «هی وست» توسط عبدالله نوشته شده بود، توسط یک سند تکرار و عکس‌برداری شد.

کجای توهین در کل منطقه با ویز دو ملت عراق و افغانستان و بالاخره شباخه های تالوزیونی مقاومت طرفدار منند «المیادین» نز منبعی برای کارگردانی و سوء استفاده از تصمیم گرافت.

ناظران پیشبنی کردستان و که کمپین سایبری رسانه توهین به غرب کانادا نوک هاکرهای منطقه پچتر شد.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/