سید حسن نصرالله: به او وعده چیزی را که نتوایم، محقق کنیم، با مردم نامیدهم – قدس آنلاین | پاگاه خبردبیرکل جانباش، حزب الله، لبنان و مظاهر جدید و جدید انتخابات لبنان.

به گذرش قدس آنلاین، سید حسن نصرالله، دبیرکل جانباز حزب الله لبنان، شامگاه امروز (چهارشنبه)، دار سخنانی، کاز شبک «المنار» بخش شاد، انتخابات لبنان و غیره تحولات در کاشور پرداخت.

لگد زدن عمدی به حزب الله لبنان مثل سلام و احوال البرسی عکس سخنانی امشب را به شما دادم یا عکس انتخابات لبنان تخصص خواد یافت. سید حسن نصرالله در پاسخ می افزاید: برخی معامله و انتخابات و زمان و تشخیص و شبهه بسیار و دشتند و تیپ احزاب سیاسی و نظرخواهی و مانع تهمت است. سوال، یک وضعیت فعلی، با نظر او.”

رهبر حزب الله آدام داد: «من با ایجاد مانع در انتخابات در نتیجه انتخابات همراه شدم. همبستگی با مسئله انتخابات، پرادران و خاوران با اخلاص کار کرندند و مبارزات انتخاباتی تشکیل داد. مراکز برخیاز ما نامزد، یواخیم دشت را اجرا کنید. و اما در برخی مراکز نیز ما نامزد نادریم و دار کنار متحد یواخیم بود.

سید حسن نصرالله افزود: «دلبستگی رسنها و فضای مجازی به وسیله سیاری از ماوارید، پیوندی با نامزدا و اتحاد آن، در دوران دقیق نستند، پایمال شده است. در برخی چون مراکز معان کرنار با تو متحد می شوند نه یواخیم بود و در برخی دگر با میکانیم و پا د نه یواخیم بود. اجرا برخی از رسنها کجا تور نشان داده میچود که گویی ولسوالی حزب الله دوست انتخابات خوود، دوستان و متهدان رادر رادار ولسوالی برهاده درد که کجا نادرست شرق »

برنامه حزب الله در نظر انتخابات

توضیح بابا از بابا: «در مرکزی که ما دار آن نامزد داریم، مدیر کنار دوستان یواخیم بود و مدیر کامپن را براهده یواخیم دشت; در مورد مرکزی که نامزد نادریم; دوستان دوست را، مودریت، یوهان کرد. شعار انتخاباتی «ولایات هستم، مایا نیم و می‌سازیم».

سید حسن نصرالله، ادعای آدم در پاسخ: «پیوندی به برنامه انتخاباتی من هست، برنامه دارم چیست؟ اما برنامه او کجاست با معنای نظرش، یک سند سیاسی، حزب الله، اما من ندارم، اما کجاست برنامه اهداف واقعی، آنطور که ممکن است، برگرد، سلحاجی، بازپرس چاود. یک برنامه انتخاباتی و همچنین برنامه سال ۲۰۱۸ تحولات جدیدی در زمینه دگرگونی ها و دگرگونی ها در سیر دیدگاه غرفاتا شادند و چاراکا برچی به عنوان هدف یک هستند پایدار، برچی محقق میچوند و برچی دگر نز نیازمند پگیری هستند.

رهبر حزب الله همچانین در پاسخ افزود: «برنامه انتخاباتی من منبعی برای تحقیق و تصمیم گیری بوده است و در حال پیانی شدن هستم، تصمیم درد. دار آیندا نازدیک کجاست برنامه رسانه خوهید شاد. نمایندگان حزب الله بخشی آنجاست که حزب و بخشی آنجاست که راه هستند جدی نیست آنجا که پیکر است. حزب چارچوپ درند که نامیش فراکسیون “وفاداری به مقاومت” است کجاست. نام حزب الله اساس طراحی حزب الله و سقف سیاسی این کشور است.

توضیح سید حسن نصرالله از داد: «حمایت حزب‌الله این است که برای گرفتن یک کانادا جایی برای سقف مشخصی در نظر بگیریم، یعنی موضع نظر حزب‌الله کجاست و در مقابل عواقب شهید دشت ایستادگی کند. بنابرین یا دارای سقف سیاسی حزب اللهی به عنوان ظرف قایق بادبانی نگراش، برسی و طرح های گروه پیش میرود، پیمانکار خواهش بود. ناماینده حزب الله ری خود را درد. یا مشورات مایکیند، نزارات شنیده میچود و تحقیق مایکیند; اما دار پایان کار، طراحی سیاسی، طرح سران آست.

رهبر حزب‌الله آدام داد: دشمن حزب‌الله با ترس از حضور حزب‌الله در منطقه میان مردم و در منطقه آست و نامیتوان حرکت‌های اثبات شده و تبعیدی است. Faragion Loyalty to the Resistance با تصویری از Grohe، Faalet Maykind. قوانین و مقررات کشور و همچنین ارجاع به کمیسیون، مجلس و منبع تحقیق است.

سید حسن نصرالله افزود: «مسئله یک فعل حقوقی، مسئولیت بزرگی بر دوش نمایندگان، شدت آن است و منشأ کارانه کجاست؟ نامیندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت فافه و گوردهمیای دائمی درند. نظر شخصی حزب الله، بیانیه خود رع، نامیکیند، بیلکه، نظر همه فرانسویان را مگوید. نامایندگان ما با جدیت و پویایی فیات میکانند.

حزب الله مردم دارد و دروج نامیده وعده داده است

حزب الله هماشینین با اشاره به سابقه خوب نمایندگان در جانباش بیانیه کرد: «تصمیم استکه چند گازارش درباره، دستاردها و اقدامات فراکسیون در چهار سال گذشته آماده شد. در عبارت «پروندههای کادر چهار سال غدثه مصدر فیصله فیصله گرفتاح است، راسجی مفسده مفسده کل است که در آن برای او منتخب شد و نظر او را خواهش کرد». ما تامیل نداریم خا هار انشه را که انجم میدهیم، مدیا کنیم زیرا نامیندگان و مردم خادم خادم مردم احساسند و عین بخشی از کار حزب الله و آرمان آن آست.

سید حسن نصرالله ایظهر دشت: «آنچه نمایندگان، نظرش میکانند، راه حزب الله چیست، به نظر او فرحم میچود. انها از خانواده ثروت ملت و برای خودشان کار نامیکند بالکه در راستای کار حزب الله فاعلیت درند. Humwara عنوان اصلی آنچه مقاومت است، پژواک مقاومت، دو رزمنده، شهدا و استان مقاومت از، بودا است. مردم چه مشکلی دارند؟ چه همواره بیاد با مردم صدیق بشیم. قول او چیزی را که نامیتوانیم انگامیش ذیم، نامیدیم.

اقدامات حزب الله برای حفظ اهداف حزب الله همانطور که درخواست کردند، ۲۰۰۰ اشاره کرد و نقل می کند: «فاز کامل و ماموریت درهم، تعیین اهداف، اهمیت مرزبندی، و حدی دارد. انتظارات. محدود است، انتظارات محدود است، توقعات محدود است، چرا که فعال بودن شکاف مؤثر است و ما متعهد به تحقق مقاومت هستیم. نقش حزب الله در انتخابات نامیندگان عنوان نامزد وژه است و چه کنترل و سازوکارهای خودمان را دارم.

تبادل نظر اعضای حزب الله

توضیح سید حسن نصرالله همچانین داد: «پرونده حزب الله، طرح میگرد، نظر مشورتی حزب الله. داخل ولسوالی های داخلی و پرادران چیست؟ [مختلف] از من استفاده کن درباره آفرد سوله میکنم و از نظرسنجیها بهرا میپرم; اما طرح شورا اسکیت که در پایان نهای را میگیرد کجاست».

حزب الله نشانه کردها است، به عنوان یک فعالیت سیاسی، به عنوان یک فعالیت سیاسی، با تجربه امکان این مکان، و فقط در مسیر انقلابش، دانشگاه و … است، اما کار کجاست. از مناند شما کار جهادی، و انباشت تجربیات یک ایر ماکان. سید حسن نصرالله افزود: «چه درس خواندی، این را از کجا آوردی؟ [فرد] قدیمی بشید، همچنان تولدنده، مفید، اماده و آثگذر آست و کولابری از تجربه درد، مردم را پچتر میشنصد، قوانون و بازی قدرت و سوراچ سنبه را میند.

انتخاب نامزدا بر اساس توانمندی و اقتدار آن

سید حسن نصرالله در بیانیه کرد نوشت: «علت تجربه سال ۱۹۹۲ دکتر پرلمان روحانی دشتیم چیست؟ اما مشسد که نامنده بائد دارای اداره ها، دفترها و نواد برود، و چه د عارفیم که در کار روحانیان آشیانه. همچانین کار و زرتخانه راز کار پارلمان جدا کردیم چیست. قهی اوقات نیز برخی از پرادران نامخواهیند فاله پارلمانی را آداما دهند و زمیننا بری رود نیروهای تازه نفس فرهم میچود. پیوندهای شخصی، پیوندهای دوستی و خانوادگی، افرادی که لقب نامزد اختائب نیکانیم را دارند، بر چه اساسی است. قهی اوقات برخی از بستگان، اعضای شورای حزب الله – با آنکه وجد شرات هستند – کنار گذاته میکند.

دابور حزب الله، همچانین، در، بخش، پایانی، خود، اشاره که، حزب الله، بر اساس خواص، افراد، بر اساس محیط جغرافیایی، خانواده، و… افراد. سید حسن نصرالله، دکتر پایان اسامی نامزدی، جانباز، حزب الله، در نظر انتخابات پارلمانی در لبنان، رسانه های کردی را ببینید.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/