سود سیهم عدالت تا پایان هفتا واریز میچود – قدس آنلاین | پاگاه خبرمدیر نظر بار بورسا و ناشران ورز سود سهام عدالت با حساب شمداران تا پایان هفتا گری خبر داد.

به گذرش قدس آنلاین، محسن خدابخشی شنبه شب در گفتگوی اوزود: از هفت شرک، شم سیاه عدالت را پوردخت کردادا و سه شرکت بایش از نام از سود شام را پردخت کرده به اشتراک می گذارید. سه شرت مخبرات، شرکت گرو مپنا و گروه سیمان دشتستان نیز سود سیهم عدالت را، آریز نکردند که ماورد قبول نست و با آنها برخورد میچود.

وی اوزود: با جی جیری انگام سده دار که ههتا س شرکات که بخشی از بلک را پردخت نکردند بقیه سیاه را پردخت میکانند و تا لاته آنجا که شمداران عدالت بند.

خدابخشی تائید پاسخ: مردم به نظر یک دریف سیاه باید با حسابی که او و آریز میچود پای انجم دهم و سودا را از دست داده باشند.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پچتر از پرداخت سود درندگان سهان عدالت به روش مستقیم و اصلاح نشده خبر داد و گفتا بود: سود سهام عدالت برای شمدارانی که درای سهام یک میلیونی هستند، نازدیک سهامده به یحدان ۳۰ توچو سودود.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/