سنگ اندازی رژیم صهیونیستی در مذاکرات | روسیه و چین به دنبال توقف مذاکرات هستند


رحیمی جهان آبادی ذکر شد: مذاکرات هسته ای در ایران منصفانه اقدام جمعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخص خاص نیست، دکتر باقری تمایل دارد خودش موضوعی را پیگیری تنبل هر دو اجتناب کرده اند ردیابی ها زرشکی حرکت تنبل. اما علاوه بر این حاصل دانش جمعی کمیته مرکزی شورای برتر ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزارت امور خارجه است.

جلیل رحیمی جهان آبادی کسب اطلاعات در مورد توسعه مذاکرات هسته ای در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: موضوع هسته ای ایران یکی اجتناب کرده اند دیپلماتیک ترین امتیازات دنیاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید در کمتر موردی همه امکانات های غول پیکر دنیا همراه خود منصفانه ملت ایران مقابله کنند. رشد.

عضوکمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: {در این} مورد، کشورهای متخاصم بر مقدمه مبانی بین‌المللی اجتناب کرده اند جمله مفاد معاهده امتحان شده می‌کنند جمهوری اسلامی ایران را اجتناب کرده اند حقوق خالص شخصی محروم کنند. با اشاره به عدم اشاعه تسلیحات هسته ای.» در حالی کدام ممکن است کشورهای در جاری رشد حق بدست آوردن به قدرت را دارند، حتی آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی نیز مسئولیت دارد در سوئیچ این فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها به کشورهای در جاری رشد کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری را انجام دهد.

مشاور مردمان تربت جام را انتخاب کنید و انتخاب کنید باخریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خواه یا نه منصفانه ملت در جاری رشد را اجتناب کرده اند حقوق اولین محروم می تنبل؟

وی شکسته نشده داد: با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است برای دومین بار مقابل دموکرات های آمریکایی پای میز مذاکره نشست، انگشت تمیز بود هر دو امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا های بهتری داشت؟ در پاسخ باید ذکر شد کدام ممکن است وضعیت ایران به یک زن و شوهر انگیزه فوق العاده بیشتر بود. اول، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر قوانین اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس یازدهم را کاهش داده است. علاوه بر این پادمان ها را کاهش داد، سانتریفیوژهای جدیدتر نصب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سانتریفیوژها را افزایش داد.

قوانین اقدام راهبردی مجلس ایران دریافت کرد مذاکرات بود

رحیمی جهان آبادی ذکر شد: یعنی روزی کدام ممکن است ایران پای میز مذاکره نشست، همراه خود حمایت درست اجتناب کرده اند کاری کدام ممکن است {به دلیل} خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لغو برجام انجام داده بود، به ذکر شد وگو به اینجا رسید. قوانین تحریم».

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری آمریکایی ها در مذاکرات معتقد بودند کدام ممکن است {به دلیل} فشارهای مالی کدام ممکن است به ایران وارد می کنند، جمهوری اسلامی ایران هر درخواستی را می پذیرد. با این حال آنها دریافتند کدام ممکن است در ازای بازگشت اوضاع به حالت دوره ای، شبیه غنی‌سازی، غنی‌سازی هر دو انواع سانتریفیوژها، ایران درخواست شده است‌هایی شبیه لغو تحریم‌ها، ضمانت اجتناب کرده اند عدم تکرار رفتار قبلی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی‌آزمایی دارد.

این معاونت ذکر شد: تعهدات طرف مقابل روی کاغذ است با این حال تعهدات ایران در حرکت اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها روی کاغذ به تعهدات شخصی شبیه تعمیر تحریم های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای، لغو تحریم های کشتیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حرکت می تنبل.

وی افزود: بر این مقدمه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری اجتناب کرده اند تکرار عدم پایبندی به تعهدات طرف مقابل، خواهان راستی آزمایی اجتناب کرده اند سوی غرب شده {است تا} ایران قدم به قدم به تعهدات شخصی حرکت تنبل. ” به عبارت تولید دیگری، اگر موضوع راستی آزمایی صادرات نفت ایران ۳ هفته اندازه بکشد، جمهوری اسلامی ایران انواع سانتریفیوژها هر دو سهم غنی سازی هر دو خوردن چرخ دنده غنی شده را به شبیه به میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله به مرحله کاهش می دهد هر دو پروتکل اضافی او مرحله به مرحله قبول می تنبل.

رحیمی جهان آبادی همراه خود دقیق اینکه یکی اجتناب کرده اند رفتارهای نسبتاً ایران در مذاکرات کدام ممکن است مورد تایید متخصصان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی قرار گرفت، موضع «اشکال گشایی» است، ذکر شد: روزی برخی جناح های سیاسی در ملت {به دلیل} این موضوع انتقاد می کردند. انتقاد آنها ایران مستقیماً همراه خود آمریکا مذاکره می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را نمی شود. هر دو اینکه چرا جمهوری اسلامی با اشاره به ورزش های هسته ای شفاف سازی نمی شود. در لحظه با این حال کمترین احتمال را دارد کدام ممکن است این ایراد را اجتناب کرده اند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بگیرد.

وی شکسته نشده داد: انگیزه این امر اینجا است کدام ممکن است همه جناح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار در مقامات ملت به طور عینی دیدند کدام ممکن است مذاکره مستقیم همراه خود آمریکا به نفع ملت به نتیجه نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تعهدات شخصی عدول کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراف آنها بی نهایت است.

رحیمی جهن آبادی کسب اطلاعات در مورد سخنان جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ذکر شد: گفتمان ایران اینجا است کدام ممکن است اگر به تعهدات شخصی حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت آژانس بین‌المللی قدرت اتمی را روبرو شویم، چه نتیجه‌ای برای افرادی در مسکن روزمره در جستجوی ممکن است داشته باشد. اقتصاد؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی؟» غرب باید به این سؤال پاسخ دهد.

رژیم صهیونیستی به مذاکرات سنگ اندازی می تنبل

یکی اجتناب کرده اند توضیحات افتادگی مذاکرات، اولویت کشورهایی شبیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین اجتناب کرده اند امکان رفع مشکل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط ایران همراه خود کشورهای غربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین به طور قابل توجهی روسیه خواهند بود کدام ممکن است متضرر خواهند شد. . خواه یا نه اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین اجتناب کرده اند بازار تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود ایران خارج شده است هر دو خیر؟

عضو کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس همراه خود تاکید بر اینکه آمریکایی ها در مذاکرات وین انگشت به خرابکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیله گری می زنند، ذکر شد: آنها مطالبه گری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند هر درخواست شده است ای باید در شبیه به زمان به ایران تحمیل شود. زمان.

وی شکسته نشده داد: رژیم صهیونیستی معتقد است کدام ممکن است اگر ایران اجتناب کرده اند این تنگه حرکت تنبل، پاسخگوی سایر ملت ها نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن عقب نشینی نخواهد بود. بر این مقدمه، این هماهنگی باید در عین جاری بدتر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوع شود.

رحیمی جهان آبادی همراه خود ردیابی به خروج ترامپ اجتناب کرده اند پرگام کدام ممکن است باعث خوشحالی رژیم صهیونیستی شد، ذکر شد: آنها معتقد بودند کدام ممکن است این خروج به نفع اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ضرر ایران است. با این حال پس اجتناب کرده اند حادثه نطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی های رژیم صهیونیستی، علیرغم خسارت پولی وارده به ایران، {به دلیل} محلی سازی ورزش های هسته ای ایران، این ملت برای عجله فناوری جدید سانتریفیوژهای IR6 را متفاوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی سازی را به همان اندازه ۶۰ سهم افزایش داد.

عضو کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس تاکید کرد: رایزنی‌هایی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی به آمریکایی‌ها حاضر کرد، در جاری حاضر همراه خود ۲ فشار به ضرر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب {بوده است}. اول، فشار ایده ها نهایی کدام ممکن است گروه بایدن باید دلیل دهد کدام ممکن است چرا آمریکا اجتناب کرده اند برجام خارج شد، در حالی کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند هیچ دستاوردی نداشت. دوم اینکه غربی ها علیرغم صرف میلیاردها دلار برای تحریم ایران، در برابر این بازار ایران ضرر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متضرر شدند. با این حال در جاری حاضر اگر نتوانند اشکال امکانات موشکی ایران، تأثیر می گذارد ایران در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط سیاسی ایران در جهان را رفع کنند، به چه بهانه ای می توانند در بلند مدت همراه خود جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شوند؟ گلوگاه ایران چیست کدام ممکن است اجازه خرید و فروش همراه خود ایران را بدهد؟

آمریکا مورد حمله از دوام ایران قرار گرفت

مشاور مردمان تربت جام در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است غرب در مخالفت با از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی ایران در سردرگمی به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به «ام» شده است. بر این مقدمه، آمریکا {در این} شرایط دردسرساز امتحان شده می تنبل به همان اندازه برای ایده ها نهایی شخصی پیروز داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ایران را در برخی مناطق مجبور به عقب نشینی تنبل به همان اندازه این نیمه را پیروزی غرب تلقی تنبل.

رحیمی جهان آبادی کسب اطلاعات در مورد انجام گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه آنها اجتناب کرده اند ردیابی ها زرشکی حرکت کردند هر دو خیر؟ وی ذکر شد: دوست ندارم بازاریابی عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای رقیب جهان، کار مذاکرات هسته ای در ایران منصفانه کار جمعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخص خاص نیست، دکتر باقری تمایل دارد منصفانه موضوع را خودش هر دو اجتناب کرده اند طریق زرشکی پیگیری تنبل. ” ردیابی ها.» محصول دانش جمعی در کمیته اساسی شورای برتر ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

مشاور مجلس یازدهم ذکر شد: علاوه بر این رئیس معظم انقلاب بر مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر تصمیمی کدام ممکن است با اشاره به میزان غنی سازی، آینده فناوری جدید سانتریفیوژها هر دو میزان چرخ دنده غنی سازی گرفته شود، اختیار تام دارند. حاصل دانش جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های همه جانبه در نهادهای دولتی است.»

وی شکسته نشده داد: اینکه هجمه ای به گروه مذاکره کننده تبدیل می شود اصولاً برای تحمیل سوراخ بین هیئت حاکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل اختلاف بین آقای باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه مجلس شورای اسلامی است. جمهوری عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران». در صورتی کدام ممکن است آنچه در دوره ها محرمانه بدست آمده می کنیم اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام گروه مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ارزشمند در کنار همراه خود انتخاب کردن است.

رحیمی جانه آبادی رژیم صهیونیستی را تنها بیننده مات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضطرب مذاکرات هسته ای توضیح دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی شخصی را در یکی اجتناب کرده اند بدترین کابوس های قابل دستیابی می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند به نتیجه رسیدن مذاکرات انجام می دهد. با این حال رژیم صهیونیستی تمام امتحان شده شخصی را می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها متوجه شدند کدام ممکن است {نمی توانند} کاری انجام دهند.

مشارکت کردن