سفره رنگارنگ صنایع دستی در لرستان / اوج نوآوری هنر برای مردم لرستان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: پیشینه تاریخی لرستان در زمینه صنایع دستی جالب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را در آثار اختراع شده اجتناب کرده اند غار کولمکر {جستجو کرد}.

«کلماکره» غاری خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی در شهرستان پلدختر است کدام ممکن است شکوه زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه بریتانیا را به حاضر می گذارد.

ماموران فراوان اشیاء درمورد به این غار را اختراع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار میراث باکلاس قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در موزه ایران سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه ارگ ​​آسمانی نگهداری تبدیل می شود.

صنایع دستی هر ملت آرم دهنده ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت آن ملت در {پاسخ به} نیازهای مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در مرحله خاصی اجتناب کرده اند بهبود تاریخی است.

در استان لرستان صنایع دستی ثمره گروه هایی است کدام ممکن است عشق را اجتناب کرده اند دلشان جاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگشتان شخصی آن را به کمک تار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پود هر دو همراه خود روده ها چکش بر روی گلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جج می کشند.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

صنایع دستی لرستان اجتناب کرده اند سه نوع عشایری، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری متمایز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی محصولات صنایع دستی عشایری خوردن خانوار هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازار تهیه نمی شود.

طیف گسترده ای از صنایع دستی عشایر استان لرستان سیاه چادر، گیوه، قالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیم است. صنایع دستی کشاورزی برای ادغام کردن قالی، گلیم، رنگرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاجیم بافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی ترین صنایع دستی شهری صنایع دستی، نمد بافی، تخلیه کننده، ورشو سازی، قالیچه موجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیم بافی است.

قالی بافی تصویر ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری خانمها لر

قالی‌بافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالی‌های استاندارد لرستان اجتناب کرده اند جمله احساس‌های استاندارد ایرانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله قالی‌های هندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی بافته می‌شود. یکی اجتناب کرده اند مشخصه های مهم آن استفاده اجتناب کرده اند شخصیت، اطراف، باورها، عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم بومی در طراحی نقوش بعضی از اینها قالی است.

تاریخچه قالی بافی در لرستان همراه خود ملاحظه به الگوی های حال صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه سال تخمین زده تبدیل می شود، از نیمه مهمی اجتناب کرده اند مفرغ هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند استان لرستان به کف دست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط گیوه همراه خود سوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن رئوس مطالب داده شده، قالی بافی است. پول نقد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیده شده ها را معمولاً همراه خود مجسمه های نوزاد آهو، بز کوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … روی سرشان مناسب می کنند به همان اندازه همراه خود انگشتان شخصی را بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرش ضربه بزنید.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

گلیم یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند صنایع دستی لرستان است

گلیم هر دو به زبان بومی «له» یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند صنایع دستی بادیه نشینان لرستان است. این آثار هنری دستی کدام ممکن است برای تزیین چادر مشکی استفاده تبدیل می شود همراه خود ورزش بافته تبدیل می شود. خانمها بادیه نشین ۲ * ۱.۵ هر دو ۳ * ۱.۵.

زمان مورد نیاز برای احساس هر گلیم حدود خوب هفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خانمها همسایه همراه خود هم کار کنند بالقوه است کمتر شود.

خانمها بادیه‌نشین معمولاً {در تابستان} «له» هر دو گلیم می‌بافند، از {در تابستان} {به دلیل} حمل دام، شیردوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت لبنیات تقریباً متوقف می‌شود، متعاقباً خانمها جایگزین بیشتری برای بافتن دارند.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

خانمها بادیه نشین پس اجتناب کرده اند ریسندگی تارهای نسبتاً ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی آن ها، نخ ها را در ماده ای به تماس گرفتن «گانل» در گیاه کوهی به همین شناسایی قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ ها را برای احساس کنار هم قرار دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس می غلتانند. به نظر می رسد یک چوب لباسی افقی کنار هم قرار دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به “دانش کردن” بافندگی می کنند).

سیاه چادر، جادوگر بادیه نشین لرستان

سیاه چادر کدام ممکن است در گویش لکی بادیه نشین «داور» هر دو «سیاه مال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گویش لری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری «داور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بهون» نامیده تبدیل می شود، بسیار قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی ترین نوع سکونت عشایری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بزهای سیاه مو بافته تبدیل می شود. .

هر چادر مشکی اجتناب کرده اند ۲ نیمه مساوی به تماس گرفتن «لات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر «نوار» اجتناب کرده اند ۵ به همان اندازه ۶ پنل – نوارهایی به عرض ۴۰ به همان اندازه ۶۰ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه ۶ به همان اندازه ۱۶ متر {تشکیل شده است} کدام ممکن است بسته به انواع پانل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه آنها اتصال مستقیمی همراه خود آن دارد. اقتصاد خانوار

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

در احساس سیاه چادر کمتر از ۴ بافنده ماهر کافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} بادیه نشینان مرتب سازی همکاری در احساس سیاه چادر موجود است.

کوپن الگوی عکس اجتناب کرده اند صنایع دستی لرستان

«شیت» یکی اجتناب کرده اند رایج‌ترین کف دست‌احساس‌های خانمها عشایر لرستانی است کدام ممکن است در بین عشایر لرستان به همین شناسایی شناخته می‌شود. این وسیله در مناطق گرمسیری بافته می‌شود.

«شیت» تقریباً {در میان} تمامی طوایف عشایری لرستان اعم اجتناب کرده اند ایلات بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلات شمالی لرستان همراه خود یک زمان کوتاه تنظیم تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای آن مشابه است. «شِت» حصاری حصیر معادل است کدام ممکن است فراگیر چادر را احاطه کرده است.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

ولع رنگی دستباف آثار هنری خانمها لر

یکی اجتناب کرده اند هنرهای بومی رایج {در این} استان «المشتحات» است کدام ممکن است همراه خود قطعه مخصوصی به تماس گرفتن «گیله» بافته می‌شود کدام ممکن است همراه خود دوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم وصل کردن تخته‌ای درست در اندازه ۲×۲ تعیین کنید می‌گیرد.

دوش کاربردهای مختلفی دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین آنها می توان به تشک مارپیچ کدام ممکن است معمولاً در جهیزیه دخترانه همراه خود ۲ هر دو تعدادی از تشک قرار خواهد گرفت، فرش کف اتاق، چادر مشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

احساس «المشتع» به سال‌ها پیش به نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن آن در مسکن برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان اجتناب کرده اند پیشینه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها حضورش {در این} جهان به سادگی صحبت کرد. با این حال بر مقدمه برخی متون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد عینی اجتناب کرده اند فاصله سلجوقی، فاصله صفویه به همان اندازه فاصله قاجاریه اجتناب کرده اند افزایش زیادی برخوردار {بوده است}.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

برای مونتاژ این نخ دستبافت اجتناب کرده اند ۲ نوع نخ استفاده می‌شود کدام ممکن است عمدتاً اجتناب کرده اند نخ پشمی همراه خود شبیه به رنگ‌های خالص سفید، مشکی، اسپرسو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگرزی شده توسط رنگرز در صورت خواستن استفاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسنده‌های نخ مصنوعی همراه خود رنگ خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم. او تا حد زیادی

قالب بی نظیر به کار گذشت در پارچه «المشاط» قالب شطرنجی به تماس گرفتن «حیله» است.

ورشو، دوران شکوفایی آثار هنری عامیانه لرستان

در بازتاب ۹ چندان در اطراف، صنعت ورشو در بروجرد افزایش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بزرگی اجتناب کرده اند بازار عجیب و غریب شهر را به شخصی اختصاص داده است.

توسعه این آثار هنری به حدی بود کدام ممکن است شناسایی شهر بروگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ورشو» همراه خود هم آمیخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان «نقره آلمانی» نیز یاد می شد.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

هنرمندان دیار بروجرد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند استراتژی های چکش کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر کاری، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند وسایل آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استحکام بازو، فلزکاری فوق العاده بزرگی را اجتناب کرده اند ورقه های «ورشو» خلق کردند کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آن برای کارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال، سماور، سینی، شیرین استفاده کرد. ، چایدان، گلاب پاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد.

اجتناب کرده اند عالی ترین هنرمندان این حرفه می توان به آقایان علی میناگر، مرحوم رئوف، مرحوم درک قریب، درک رضا گلدوز، درک محمد بدآور، درک علی رضا شادل، درک مشعل الله فرخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد.

جف دورزی

گلدوزی یکی اجتناب کرده اند صنایع دستی رایج در لرستان است. پوشش اجتناب کرده اند ۲ نیمه بی نظیر زیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه {تشکیل شده است} کدام ممکن است لایه های مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرم در وسط ی گلدوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن اجرا استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح بعدی کار برای ادغام کردن احساس در اطراف به همان اندازه در اطراف پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه آن می باشد. ، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نخ های نازک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف تر همراه خود سوزن های ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف بافته تبدیل می شود.

سفره صنایع دستی رنگارنگ لرستان / هنر عامیانه قله لرستان

در مرحله آخر نیمه های بیرونی به شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهرانه دوخته تبدیل می شود، چرم پایین پاشنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی ناودانی های پاشنه دوزی نیز برای جلوگیری اجتناب کرده اند ساییدگی انجام تبدیل می شود.