سفت کردن فوری برل خواستار اچ بیس در اوکراین – قدس آنلاین | پاگاه خبر


یک مقام مسئول سیاست خارجی فدرال اروپا چون باید درگیری هادر اوکراین را متوقف کرد و در شردوستانه سون گفت راهرویی پیدا کرد.

به گذرش قدس آنلاین، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی فدرال اروپا، دکتر پیامی تویتری، یوهان برقاری HBS Fore در اوکراین.

Purl Khwastar H Bs Instant Der Ukraine Tightening

ما در بارنوشت: محل اتصال باید کجا متوقف شده است؟ خواستار ح بس فاوری هیستم. با گید فورت، خواستار ایجد کوریدورهای، شیردوستانه هستم.

پرل همچانین از مولدووی با مدرک پزریای آز ۲۰ هزار کداک پناهیجوی کردی اوکراینی برآورد.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/