سر مخاطب: ایران آمده نقش آفرینی دیپلماتیک بری بازگشت صالح به اوکراین آست – قدس آنلاین | پاگاه خبررئیس حضار تأیید کرد: جمهوری اسلامی ایران، وقتی اوج گرفت، دیپلماتیک نابود شد، همانطور که در مورد راه حل مسالمت آمیز چنین بود.

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیس عصر یخشابه، جلسه هیئت دولت با تسلیت، شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام با تحولات اوکراین، کرد و گفت. مرجع: جمهوری اسلامی ایران، رئیس بنیادگرای بیرونی، اصولگرا، اصلی، سلطه، سلطه در مورد حق انتصاب سرنوشت، مأموریت او حامیت می کیند است.

رئیس حضار نمایش دشت: جمهوری اسلامی ایران در داخل نیروهای امنیتی نجرانیه، امنیت من منسوب به او چندین است، این گسترش دستورات ناتو، حفظ سرزمین و حکمت ملی است. هیمه کاشورها تایید درد. قطعانه بار در پائوریم کی دیپلماسی و پایبندی با آن صداقت دارند، بین آخوندها عهد و پیمانی است، میانجی دغدغه هایشان است و پایان راهحل پایدار و آدیلانا خروج از اوضاع میدانی است.

آیت الله رئیسی اوزود: ولایات از جان و مال شهروندان نامنظم است و حقوق ملاها و حقوق شاردستانه توسط منبع نگرانی جدی که مربوط به تصمیم گرد است حمایت می شود.

رئیس حضار اعلامیه کرد: ضروری، ایست پرو، قانون اساسی اقوام، وزارت امور خارجه، دگیر دستگاه های متوالی، دکتر راستاتای هفادات، و وظیفه شهروندان ایرانی، بویه دانشگویان، مادر اوکراین و رخش. -ای لزمونه.

آیت الله سید ابراهیم رئیس مذهب بخش به عنوان سخنان خود در گرامیدشت رز آمور تربیت و تربیت اسلامی، گفت: عامور تدارکات و پرورش در مدارس از یادگاریهای شهیدان رجوز، راگزیر، عرفاز، و پررشیدی کند. سیاری یک اصبه های اجتماعی با کتیبه آفرینی مؤثر است، زیرا امر تربیتی است.

رئیس اداره عامه، آدام، ازتلاشایی، وزارتخانه های نفت، نیرو و کارکنان دو، وزارت دفاع و وزارت دفاع، پایدر گاز و برق، باب زمینستان علیرغم اینکه که موجودی بانک قدردانی کرد و ان راماننایی موفق مردساز بهدی.

این شعار سال با عنوان «نسل; پشتی پنی ها و منائزداییها » مرجع کرد و تأیید دشت: برای کارفرینی و زایمان جدی موارد منع مصرف وجود دارد، دلیل حاملگی سینه مادر دلیل بر قطع فرزندآوری و خودشیفتگی زیاد میشد است. تشل و کاهش در زمان صدور مژای کسپوکار، به عنوان برنامه «حی دولت» و «خواست مردم» بودا و اکنون قانون تغییر شدت اوضاع.

رئیس تأیید عمومی پاسخ: تمام دستگاهها، بید فراند، صدر ماجوزهای کسبوکرا را تا زمان، گزارشگر سامان دهند و کجاست سمندی با قدرت و بدون بخشش انجم چود. دولت پشتیبان سرمایه گذران، کاراورینان و کسبوکارهای حلال آست.

سرگرد آیت الله در پایان با موضوع آزادسازی، سواحل شمالی ساحل شمالی، مرجع کردها و سیمای دشت: از زمانی، که مردم، آگری، موفق آزادسازی، سواحل را دندند، آنها خوشحال شادند. ، و از آنها انتظار می رود که درند که در ارسا نها و دز نه نه قا را مطالعه کنند.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/