سردار روی نیمکت نشست و با هرتابرلین دیدار کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمهاجم ایرانی بایرلورکوزن در دیدار هرتابرلین نیمکت نشین {خواهد بود}.

به گزارش قدس اینترنت، اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ در امروز در چارچوب هفته {بیست و هشتم} رقبا های لیگ آلمان بایرلورکوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرتابرلین به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد.

{در این} دیدار سردار آزمون مهاجم سراسری پوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری پوش لورکوزن نیمکت نشین تیمش {است تا} همراه خود صلاحدید کادر فنی در جریان تفریحی در مخلوط کردن تیمش قرار بگیرد.

پیش اجتناب کرده اند دیدارهای این هفته، بایرلورکوزن همراه خود ۴۸ امتیاز اجتناب کرده اند ۲۷ تفریحی در کلاس سوم قرار دارد. هرتابرلین همراه خود همین انواع تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ امتیاز در کلاس {بیست و ششم} قرار گرفت.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/