سخنگوی وزارت امور خارجه: تصمیم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مبنای قانونی ندارد و مردود است – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت امور خارجه تصمیم وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ شورای حقوق بشر کدام ممکن است انصافاً بوتلگ تلقی تبدیل می شود، تصویب کرد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود رد تصمیم وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ شورای حقوق بشر آن را تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را شناخته شده به عنوان مصوبه رد کرد. مبنای قانونی ندارد . وی ذکر شد: این انتخاب توسط بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای غربی مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای بی ایده مکرر اساساً مبتنی بر دانش نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرضانه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به امتحان شده کشورهای غربی برای شکسته نشده تعهد ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا در ایران ذکر شد: این ملت ها همراه خود سابقه تمدید شده در نقض فاحش حقوق بشر اجتناب کرده اند جمله کالا اسلحه به رژیم های خودکامه، اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوز. اجتناب کرده اند حقوق بشری کدام ممکن است فروش کرده اند استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاه طلبی های سیاسی شخصی استفاده کنند.

وی افزود: این گونه اقدامات غیر صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرموجه ۹ تنها به آسانسور جایگاه حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام جهانی آن {کمک می کند}، اما علاوه بر این تنها به کلیشه های عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب های سیاسی علیه مقامات ها دامن می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق حقوق بشر آسیب انتقادی وارد می تنبل. او هست.

خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدامات مقامات انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بنیانگذاران این تصمیم را کدام ممکن است مصداق بارز سوء استفاده اجتناب کرده اند ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های والای حقوق بشر برای پیشبرد نیازها کوته فکرانه سیاسی است، محکوم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن آگاه است. گمشده هرگونه مشروعیت قانونی است.»

خطیب زاده افزود: {در این} تصمیم ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است، گزارشگر ویژه کدام ممکن است چندین گزارش جدیدترین حاضر کرده نماد داده است کدام ممکن است بر ایده اصل کار بنیانگذاران انگلیسی، آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سازوکارهای حقوق بشر گروه ملل حرکت می تنبل. ”

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آنچه در سال‌های جدیدترین همراه خود تصمیم‌های شورای حقوق بشر {اتفاق افتاد}، به معنای واقعی کلمه هستند اتهام عالی جانبه بانیان این تصمیم به جمهوری اسلامی ایران بود. هر دو روی قاضی بنشینید. به وضعیت حقوق بشر در یک واحد ملت، با این حال آنها نیاز دارند برای جنایات شخصی در نقض بدیهی حقوق بشر پاسخگو باشند.

خطیب زاده افزود: چون آن است توده ها تاکید شده است، تصمیم گیری گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشوری مشابه ایران اساسا غیر قابل توجیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرسازنده است. عالی ملت علی رغم فشارهای ظالمانه تروریسم مالی آمریکا، همواره به تعهدات شخصی در قبال ساکنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه در سراسر جهان حرکت کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران افراد سالاری دینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب وظایف دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش به قوانین اساسی، مبانی دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهدات بین‌المللی، گامی در جهت رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای حقوق بشر در ملت است. مرحله سراسری چه در مرحله قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مرحله در سراسر جهان آن را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً اختصاص داده شده به نظارت بر .

خطیب زاده افزود: حامیان این تصمیم باید در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل اقدامات مقامات آمریکا {به دلیل} تروریسم مالی، بدتر کردن تحریم های یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوبگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای مخرب آن بر ورود ایرانیان به مایحتاج اولین مشابه از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی را محکوم کنند. این گونه امتحان شده ها {برای تغییر} موضع متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان کمکی به بانیان این انتخاب نخواهد کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/