سخنگوی شورای نگهبان این مجلس و سنا را قاطی کرد!


علی مطهری vp مجلس دهم همراه خود یادآوری اظهارات فعلی سخنگوی شورای نگهبان کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند حیطه کاری این نهاد است، ادای احترام به شد: مسئولیت کارشناس مجلس است.

به گزارش جماران. علی مطهری، مشاور مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خصوصی شخصی در توییتر نوشت: سخنگوی شورای نگهبان همراه خود خاص اینکه «انتخاب {برای تغییر} ساعت باید اجتناب کرده اند جنبه های مختلف فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط سنجیده شود»، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است وی مشاوره است: بین شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس سنا خطا تبدیل می شود، پاسداران قوانین اساسی انتخاب مجلس را ساده اجتناب کرده اند حیث انطباق همراه خود شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی تجزیه و تحلیل می کنند، مسئولیت کارشناس مجلس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار {انجام شده} است.