سارانا درامد آستان منسوب به او خور ۵۰ درصاد است – قدس آنلاین | پاگاه خبرآستانه، صفر آستانی، رئیس حضار، در آستان، گلستان، مجتمع نمایندگان که در آن همرا استاندار وجود دارد، با جلسات، مشکلات مختلف و موضوعات مهم، آستان راای دشت پشتار، اداره آمار کردستان را تأسیس کرده است.

به قلم گازرش قدس آنلاین، رمضان، علی سنگدوینی، نماینده، مردم، گرگان و آق قلا، مجریان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آن، صفر، پزشک اصلی، رئیس حضار و اعضای دولت اسرائیل، گلستان دکتر رزهای آینده، سیمای کردها، مردم کردستان، تجمع: استانبول، گلستان و مازندران، خدا دشت و موضوع هدایت حیات دولت و سر مخاطبان قرار گرد کجاست؟

کجاست: سرنا درامد آستان گلستان منسوب به او خور ۵۰ درساد بوده و رازش با سیار پایین بوده کجاست و دلیل مرگ درامد و عشقل و افزایش بیکاری در آستان میچود.

نماینده مردم، گرگان و آق قلا، مسئول مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: ۵۲ درساد، مردم، آستان، گلستان، در سه دهک، پایین درامادی، بوده و تنها، ۱۷ درساد، که زیر نظر پوشچ نیضایی است. حفاظت من، بهزیته، ایامداد و آیدا.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: آستان گلستان بار پای کاشورزی بودا و نوبت تمام فصول انواع محصولات کشاورزی کشت و مولد میچود را بپرس اما ببخشید کجا پرسیدی استانهای حفار بفرست میچود.

ما آدام داد: چندین پروه مهم در استان گلستان و حضور درد که عمید دارم با صفر رئیس عمومی و حیات دولت که پرووه در اولویت است، تصمیم حزبش و تخصیص ملاحظات بدنه او در تنیم که این نتیجه یک بارسان تحت تعقیب است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا مدیر مجلس شورای اسلامی یادور شاد: احیای خلیج گرگان موضوع مهمی است با خودروی مهم هوارد دشت.

بیانیه کردی سنگدوینی: «سد وشماکیر» با توجه به حدود ۳۵۰ میلیارد تومان، اراضی ژکشی کاشاورزی، تعیین تکلیف «پتروشیم‌یازیز قلعه‌ازهر» توسط راستای پایداری و احیای کار مردم آق قلا انجام شد. «میرداماد» گرگان، تلکاپین استان، بیمه پروه آب شارپ تمک شهر و روستاهای آستان گلستان، معاونت تحولی صنعا حوزه کاشاورزی، باغی، سبزی و سیفیقات، داروهای گایاحی و غیره، عزیزه اشته اشته. -ای گاملا .

ما قهرمان کردها هستیم: منبع حفاظت از مردم جهان

نامینده مردم گرگان و آق قلا از مجلس شورای اسلامی گفت: فهرستی از موضوعات مهم استان گلستان، استانبول کجاست، ایران مشکل دارد سفر رئیس عموم، منبع، تصمیم گیر، خیر و برکت پیشتری معطوف است سفر جامع کجاست، اگر آستان مظلوم و محروم است، گلستان چود.

بیمه مرداد

رحمت الله نوروزی نماینده، مردم علی آبادکتول، رئیس مجلس شورای اسلامی، جی وی تی: تامین شربت پدر، از نظر آستان بوده و گرگان تینها، مرکز آستان در کاشور، اصطخا آب، در اولویت و اولویت است. رضا از، جاده چاه تامین می.

ما یک عنوان کردی داریم: بهره برداری از فاز دوم نروگاه علی آبادکتول، الوا بر تامین برق گلستان و طرح مسئله خاموشی در آستان در زمان بیگ بانک باعث صادرات این انرژی به آستانه های دگر خدا شاد.

نماینده مردم علی آبادکل مجلس شورای اسلامی اعلامیه کرد: پرووچه، پتروشیمی، گلستان، ازدولت نهم شوره، شدا، اما همچنان رها شاده، و ۹۵ هزار گلستانی، عمیدوار و چشمبره، صفر رئیس جمهور ایران.

نوروزی خاطرنشان کرد: دریک وحدت و اتحاد راوی تلاش دریم تا مشکلات و مسائل مهم آستان رادار صفر سر مخاطب و حیات دولت مطرح کردا و بطنیم دیرین سفر دار اصلاحات قالب، رخورد خوبی رابرایی آستان شماره بزنم.

طرح مشکلات طایفه گلستان دار صفر مسئول مخاطبین اولویت مجتمعنمایندگان گلستان آست

غلامعلی کوهساری نماینده مردم شهرستانهای آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت و گو: مجتمع نمادگان با توافق و همفکری در مورد اینکه نتیجه این پاسخ چیست.

وی شو کرد: پروژهاایی منند آهیایی خلیج گرگان، بهرهبرداری گاز سد Nrmap، Enterprise Island Ahoradh، Zhkhi Lands، Rah Ahn گرگان گنبدکااووس آزادشهر شاهرود، sped Bkhcidn با یافتن Zirsachthai منطقه مهم مسافرتی Ahabrachthaon Aharoadn. عمومی خوهید آی پاد .

اعلامیه کردی نماینده مردم شهرستانهای آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی: تأمین شرب پدر و بهره مندی از منابع قانونی ماده ۵۶.

بیانیه کوهساری کرد: منتظر دریم دکتر معصومت صفر رئیس حضار برش شهرستانی ملاحظات با تصویر شفاف شخصی سازی شد.

منبع: شوالیه

انتهای خبر/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/