ساخت شمشیر با زنجیر آهنی (فیلم)
{در این} ویدیو نحوه مونتاژ شمشیر همراه خود زنجیر آهنی را می بینیم.