ساخت دو میلیون مسکن در سال آینده در طرح نهضت ملی آغاز می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت سراسری مسکن در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.

به گزارش قدس تحت وب، رستم قاسمی در مونتاژ مجلس شورای اسلامی کدام ممکن است همین الان پس اجتناب کرده اند انجام بخش های مختلف توسط نمایندگان برگزار شد، ذکر شد: همه نمایندگان در ابتدا برای پیشرفت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت امتحان شده کردند. مقامات سیزدهم

وی همراه خود ردیابی به پاسخگویی مهم اجرای قالب نهضت سراسری مسکن شکسته نشده داد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت سراسری مسکن در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود. این رقم {به دلیل} اقدامات استان ها در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست.

قاسمی همراه خود ردیابی به اقدامات مهمی کدام ممکن است در نهضت سراسری مسکن برداشته شده است، تصریح کرد: امتیازات مهمی قابل مقایسه با موسسه مالی ها، بهبود پایین، تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل موسسه مالی پایین همراه خود حمایت گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شد.

وی افزود: بر مقدمه دانش موسسه مالی املاک ۴۰ هزار پرونده در زمینه پایین موجود است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد برخی اجتناب کرده اند آنها بزرگ است. مسائلی قابل مقایسه با قوانین منع پایین کدام ممکن است سال ها ورود به دارایی ها جدید را مسدود کرده است نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دانستن درباره اقدامات {انجام شده} در بخش بار ذکر شد: امسال گام های مهمی {در این} زمینه برداشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های خوبی حاصل شده است با این حال سطوح بی نظیر همچنان پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت. بعد عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی قالب ها را ببینید.”

برخورد قابل توجه همراه خود متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان بلیط های بازدید نوروزی

قاسمی در خصوص اقدامات {انجام شده} برای نوروز ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بازدید ذکر شد: امنیت خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات سفرهای نوروزی است کدام ممکن است همه تجهیزات ها به طور قابل توجهی بخش راه باید برای اجرای آن امتحان شده کنند.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دانستن درباره قیمت بلیت های نوروزی ذکر شد: در برخورد همراه خود متخلفان در پرهزینه فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها به مسافران نوروزی هیچ رحمی نخواهیم کرد.

قاسمی علاوه بر این بر لزوم پاسخگویی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه خدمت رسانی به افراد تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه انتظارات افراد در امور عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی نیست، اما علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند انتظارات پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد دقیق است، متعاقباً اجتناب کرده اند بالا حل و فصل ظاهر شد کنید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند ردیابی ها اثیری چگونه پاسخ می دهند.» تنظیم دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی را رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل آنها کنید.

صندوق بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن برای بهبود زیرساخت ها

وی همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در بخش زیرساخت ها ذکر شد: ۲ صندوق برای این بخش در بخش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن تحمیل شده کدام ممکن است ممکن است در راستای حمایت اجتناب کرده اند وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی باشد.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود تاکید بر اینکه وظایف وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در بخش مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار با کیفیت صنعتی با این حال امکان پذیر است، ذکر شد: برای اجرای سرمایه گذاری های غول پیکر {در این} ۲ بخش نیازمند روحیه عملیاتی هستیم کدام ممکن است بردن شود. .

قاسمی همراه خود دقیق اینکه این ثروت در اختیار وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی است، اضافه کرد: باید اجتناب کرده اند این ثروتی کدام ممکن است در اختیار داریم استفاده کنیم، مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات قانونی مورد نیاز را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های بار اعم اجتناب کرده اند آزادراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه را بهبود دهیم.

نیاز تسریع در پایان دادن اتوبان تهران – شمال

وی تاکید کرد: پیشرفت تنها ۵۰ نسبت اجتناب کرده اند کل آزادراه تهران-شمال پس اجتناب کرده اند سال ها نتیجه فوق العاده متضاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در پایان دادن کل سرمایه گذاری تسریع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل حادثه خیز برطرف شود.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود تاکید بر لزوم تنظیم اساسی در رویه های اجرایی ذکر شد: اجرای انتخاب ها همین الان نیازمند آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت محکم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نظام اجرایی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را تنظیم دهیم.

قاسمی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار را اجتناب کرده اند بال های بی نظیر وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اقدامات مهمی در بخش مسکن شناخته شده به عنوان دوچرخه محرکه اقتصاد ملت همراه خود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند دارایی ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند دارایی ها سپرده گذاری {انجام شده} است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار میلیارد تومان کرز بل برای تفریح ​​قطعا امکان پذیر است.

وی اجتناب کرده اند سال ۱۴۱۰ شناخته شده به عنوان سال دگردیسی در بخش مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار یاد کرد.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/