زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو با قیمت گذاری تکلیفی – تجارت نیوز


زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو با قیمت گذاری تکلیفی – تجارت نیوز