زن را بکش و در رضوانشهر گوش کن | قاتل ظرف دو ساعت دستگیر شد


فرماندهی انتظامی رضوانشهر گفتن کرد: داماد خانوار کدام ممکن است شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامادش را کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش مادرش را بریده بود نیز دستگیر شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سرهنگ سید خلیل صفوی همراه خود ردیابی به بروز ۲ فقره قتل در شهرستان رادوانشهر اظهار داشت: داماد خانوار ای در روستای هاشم آباد هفت دگنان شهرستان رادوانشهر شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد شخصی را کشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را برداشتن کردند. او به مادر همسرش اجازه داد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر دلیل برای این قتل را نزاع خانوادگی عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: قاتل ۴۸ ساله ساعت ۲:۳۰ بامداد در حال حاضر در حالی کدام ممکن است خواب بود همسرش را همراه خود چاقو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر شوهرش را همراه خود اسلحه کشت. به حداقل رساندن چاقو.

وی همراه خود دقیق اینکه قاتل پس از آن جنایات متواری شد، افزود: همراه خود اطلاع ماموران انتظامی، قاتل پس از ارتکاب جنایت در مدت ۲ ساعت در منجیل هنگام خروج از گیلان دستگیر شد.

رئیس پلیس رضوانشهر اظهار داشت: قاتل ساکن ضیابر صومعه سرا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش {به دلیل} اختلافات خانوادگی برای مقابله با پدری در هاشم آباد رضوانشهر سر خورد.

مشارکت کردن