زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهرستان جیزان در استان خوزستان را لرزاند.


پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر مرزهای استان های خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوکیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را لرزاند.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشکده تهران، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۰۷:۴۳:۴۶ دقیقه صبح همانطور که صحبت می کنیم مرزهای استان های خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوکیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را لرزاند.

این پایین لرزه در عمق ۲۲ کیلومتری پایین، اندازه جغرافیایی ۴۹.۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی ۳۰.۹۳ گزارش شده است.

باقی مانده است خسارتی گزارش نشده است.