زاکانی نمی تواند و نمی تواند کاری کند که برند را به شهروند/شهردار در حال اجرا در تلویزیون بفروشد


عبدالحمید امامی، شهرداری تهران

رویداد۲۴ شنبه ساعت شب علیرضا زاکانی شهردار تهران کدام ممکن است بازدید کننده صداوسیما بود، در {پاسخ به} سوالی مبنی بر کالا ۳ میلیارد تومانی برند شهروند در حالی کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد این برند ۶۰۰ میلیارد تومان است، ذکر شد: به محض اینکه وارد کار شدیم، وارد شدیم «به ما اصل داد قرارداد را فسخ کنیم».

این پرس و جو بزرگی را در افکار ممکن است تحمیل کرد کدام ممکن است چگونه این {اتفاق افتاد}، چرا خبری از آن آشکار نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا علی رضا زاکانی شش ماه بعد این اتفاق را در یک واحد این سیستم تلویزیونی فاش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای بی نظیر کالا آن چیست؟ شهروند؟ عبدالحمید امامی، معاون سابق دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شهری شهرداری تهران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رویداد۲۴ به این سوالات پاسخ داد.

صحبت های علی رضا زاکانی در رادیو

زاکانی روی صحنه تلویزیون حاضر شد

امامی می گوید: آقای زاکانی شهردار تهران در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما حرف هایی زد کدام ممکن است غیرواقعی بود. ما {در این} مدت چیزی نگفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده می کنیم کدام ممکن است شهر آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی اداره شود، از ما نیز جزء ساکنان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور آنها خواهان استراحت نسبی هستیم با این حال متاسفانه آنچه می گویند غیرواقعی است. شهردار در حالی کدام ممکن است باید تصویر اخلاقی شهر باشد، فارغ از حواشی سرنگونی، اخلاق دوره ای را رعایت نمی شود، چه رسد به اخلاق اسلامی. {نمی دانم} چه تئاتری داد.

امامی شکسته نشده می دهد: شهردار می گوید نمی شود برگردد با این حال برند شهروند را ۳ میلیارد تومان فروختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل لغو آن را دادند. خواه یا نه همراه خود سفارش می توان این اشکال را رفع کرد؟ آقای زاکانی از آن قبیل مطالب بیش از حد صحبت کردند. ماجرا از آن قرار بود کدام ممکن است مدیرعامل وقت شهروند با بیرون اجازه افسران ارشد همراه با شخصی ممکن است کدام ممکن است رئیس هیئت مدیره نمایندگی بودم، همراه خود عالی نمایندگی قرارداد بستم به همان اندازه هرجا کدام ممکن است شخصی را «شهروند ایرانی» نامید ۳۰ سهم فروشگاه های زنجیره ای ایجاد تنبل. از درآمد به شهرداری تیز کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض اطلاع ما انتخاب خواهد گرفت کدام ممکن است سرپرست مسئله شهروند را برکنار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بردن مدیرعامل وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی طرف قرارداد شکایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد کدام ممکن است حقوق شهرداری رعایت شده است. به خطا هر دو عمدا نادیده گرفته شده است است. کارآگاه جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوشی این کار را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله قطعا ارزش آن را دارد این برند حدود ۶۰۰ میلیارد برآورد شد.

معاون سابق شهردار تهران تاکید کرد: بازپرس همچنان توسط دست تجزیه و تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست وقت شهروند نیز از خروج وی ممانعت به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً این الگو راه اندازی شده ای نیست کدام ممکن است شهردار بگوید اصل لغو شده است. . ضمن اینکه این قرارداد توسط او انجام نشد اما علاوه بر این در وسط در گذشته بسته شد.

می خواستند تخلف ساختمانی را رفع کنند، مذاکره را تحریم کردیم

امامی شکسته نشده می دهد: وقتی چندین مونتاژ برگزار شد متوجه شدیم کدام ممکن است جستجو در تعمیر تخلف ماده ۱۰۰ از ساختمان هستند با این حال گفتن کردیم کدام ممکن است همراه خود تخلف برخورد نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات را تحریم کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری را به پایین تنیس واگذار کردیم. .

وی شکسته نشده می دهد: بدهی های فاصله در گذشته را تیز کردن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان پیمانکارانی را کدام ممکن است مدام در جاده ها تجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض داشتند همراه خود قالب های مختلف همراه با استفاده کردن مقوا، املاک شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام ساماندهی کردیم. به همان اندازه روزی کدام ممکن است ما، ویژه به ویژه پارسال، هیچ طلبکاری جمع شده نکرده ایم.

معاون اسبق پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شهری شهرداری تهران می گوید: در حالی کدام ممکن است مقامات در وسط نه گفتن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانست کمک چندانی به شهرداری تنبل، شهرداری به خوبی اداره می شد، وی می گوید: هیچکس نیامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر به شهرتش معروف بود. آرام افسران مختلف گفتند کدام ممکن است راضی هستند کدام ممکن است شهر در استراحت درست است.

زاکانی ۹ ممکن است حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کاری

وی می افزاید: در جاری حاضر آثار سامانه های مختلفی کدام ممکن است ایجاد کرده ایم دیده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شهرداری به ورزش شخصی شکسته نشده دهد، امتحان شده مدیران بوده کدام ممکن است این سامانه ها را ایجاد کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مدیران کلاس زیرین در جاری اجرای آن هستند. …» اینها چیست کدام ممکن است شهردار تهران مرتب می گوید؟ این مشاوره ها صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نتوانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری نکرده است. هنگامی کدام ممکن است بازپرس کار شخصی را به نوک رساند، ممکن است از نقض قراردادی کدام ممکن است در آن نقطه بود جلوگیری تنبل. سعی کردیم شهروند را به بورس راه اندازی شد کنیم. برای نهایی شدن عالی نمایندگی فرآیندهای مختلفی خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این کار را انجام داده ایم. پایین هایی را کدام ممکن است شهروند در آن گزارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار شهرداری بود شناسایی بردیم. اگر عالی ماه تولید دیگری وقت داشتیم، شهروند را در بورس قرار می دادیم به همان اندازه از هرگونه سوء استفاده ای مصون بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بورس حرکت کنیم.

ما را به صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما دعوت کنید کدام ممکن است بگوییم چرا آقایان خطا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا می گویند؟

امامی به تقاضا شخصی از صداوسیما ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر مدیری در صداوسیما صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی طرفه نزد قاضی سر خورد، باید فرصتی فراهم شود کدام ممکن است همراه خود مدیران فاصله در گذشته صحبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره اتفاقات فاصله در گذشته صحبت کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون چه اتفاقی می افتد.» این کار سختی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از مسئولین تقاضا دارم به همان اندازه روزی کدام ممکن است برای افراد روشن شود این کار را انجام دهند. ممکن است در تمام عمرم بیش از شمارنده ۲ بار مصاحبه نشده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدم گزارش بدهم. با این حال اکنون چیزهایی با توجه به وعده های ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان ما موجود است کدام ممکن است متنوع از آنها واقعیت ندارند. ما را به صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما دعوت کنید کدام ممکن است چرا آقایان دیگری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس می گویند؟