رکورد تولید سالانه روغن نباتی در کشور شکسته شد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی صفحه بحث صنایع روغن نباتی ایران، امیرهوچنگ پرشک کسب اطلاعات در مورد وضعیت ساخت روغن نباتی در ملت افزود: ساخت روغن نباتی طی سال قبلی نسبت به سال قبلی ۲۰ نسبت نسبت به سال قبلی افزایش داشته است. سال حدود ۱۸۶۰ میلیون تن به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ هزار تن افزایش کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند این رقم طی سال قبلی حدود منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰ هزار تن روغن خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۹ هزار تن روغن اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی {در سراسر} ملت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص شده است.

دبیر صفحه بحث صنایع روغن نباتی در خصوص واردات روغن های نباتی نیز اظهار داشت: در جاری حاضر ۶۶ هزار تن روغن نپخته وارداتی توسط بخش شخصی در بنادر ملت سپرده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر تخصیص پول خارجی هستیم.

برشک همراه خود دقیق اینکه در صورت اجرای دیر یا زود پوشش های مقامات در خصوص تخصیص پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قیمت روغن نباتی متاثر اجتناب کرده اند قیمت های جهانی، مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مولفه های کارآمد بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تمام شده می توان خواستن به چربی نباتی را تامین کرد. وضعیت را به همان اندازه روزی کدام ممکن است شاهد وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت دسترس در بازار روغن نباتی باشیم، به نحو مطلوبی فراهم کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید