روز طبیعت در سی سخت + عکس و فیلم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سی روی حیله و تزویر، سنت داران شهرستان سی روی حیله و تزویر در روز شخصیت ۱۳ زباله بدری فراموش نشدنی شخصی را ترکیبی آوری کردند.

۱۳ نفر در سال ۱۴۰۱ برای افراد سسخت فوق العاده یادآوری انگیز شدند، از در این امروز افراد همراه خود شخصیت دوست بودند، به شخصیت آسیبی نمی رساندند، بوته ها را نمی سوزاندند، بلوط را برداشتن {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فضایی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلل فینال روزهای شخصی را سپری می کردند. زمان. سفر در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان هر خانوار {زباله ها} را ترکیبی آوری کرده، فراگیر شخصی را تازه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی برای مقابله با بردند.

در این امروز خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش نشدنی شهرداری روی حیله و تزویر همراه خود برپایی چندین سرویس بهداشتی، سمپاشی مسیر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه زباله های پلاستیکی به تمامی خانوار هایی کدام ممکن است برای لذت برداشتن اجتناب کرده اند این شهر آمده بودند به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ارائه دهندگان رسانی کرد.

افراد سیک در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند ماه بدر به انجام بسیاری از ورزشی های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی معادل طناب کشی، چوگان، نارنجک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تهیه غذاهای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان استاندارد لذت شخصی را ۲ چندان کردند.
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید