رضا رویگری: بعد از ۶٠ سال کار من را در خانه سالمندان کهریزک رها کرده اند
رضا رویگری (بازیگر عجیب و غریب): بعد اجتناب کرده اند ۶٠ سال کار من می خواهم را {در خانه} سالمندان کهریزک رها کرده اند؛ همین جا همانند زندان می‌ماند؛ طرفدارانم به من می خواهم کمک کنند.