راه اندازی سامانه مدیریت اسکان مسافران نوروزی یزدستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید استانداری یزد اطمینان حاصل شود که تسهیل در الگو اسکان، گزارش دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به سوالات مسافران همراه خود ملاحظه به سفرهای نوروزی جلو سامانه «مدیریت اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به مسافران نوروزی» را ایجاد کرد.

در همین راستا اجتناب کرده اند مسافران نوروزی کدام ممکن است قصد بازدید به استان یزد را دارند تقاضا شد برای اطلاع اجتناب کرده اند وضعیت اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امور درمورد به بازدید به استان یزد همراه خود سامانه تلفنی ۳۳۵۲۱-۰۳۵ تصمیم بگیرند.

این وسط در نوروز ۱۴۰۱ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مسافران نوروزی استان یزد است.