رئیس جمهور فعال شدن کریدور ترانزیتی شمال و جنوب را تایید کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس جمهور همراه خود ردیابی به اهمیت کریدور شمال به جنوب تاکید کرد: امیدواریم در وسط جدید ریاست جمهوری ترکمنستان شاهد همکاری اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده شدن توان مالی ۲ ملت باشیم.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه در {پاسخ به} تصمیم تلفنی قربانقلی بردی محمداف، رئیس مجلس سراسری ترکمنستان، ضمن تبریک انتخابات ریاست جمهوری، بهبود روابط همراه خود کشورهای آسیای میانه در ایام نوروز را به وی تبریک ذکر شد. فشرده شده است.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به افزایش روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق آباد در دوران ریاست جمهوری قربانقلی بردی محمداف، ذکر شد: آرزو جمهوری اسلامی ایران همواره بهبود همکاری های ۲ ملت در زمینه های قدرت، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد ممکن است در بدست آوردن به این نیازها ممکن است آینده ساز باشد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به بازدید شخصی به ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود رئیس جمهور این ملت ذکر شد: در همه زمان ها می توان روی دوستی دیرینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه همراه خود جمهوری اسلامی ایران حساب باز کرد.

قربانقلی بردی محمداف رئیس مجلس سراسری ترکمنستان نیز اجتناب کرده اند امتحان شده های آیت الله رئیسی برای بهبود روابط دوجانبه بین ۲ ملت تشکر کرد.

سردار بردی محمداف رئیس جمهور جدید ترکمنستان در اولین گفتگوی تلفنی شخصی همراه خود آیت الله رئیسی پس اجتناب کرده اند گفتن نتایج انتخابات، ضمن تشکر اجتناب کرده اند پیام تبریک رئیس جمهور بر توسعه همکاری های همه جانبه بین ۲ ملت تاکید کرد. وی اجتناب کرده اند بهبود روابط تهران – عشق آباد در تمامی زمینه های دوجانبه، چندجانبه، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان خبر داد.

رئیسی در {پاسخ به} این تصمیم تلفنی ذکر شد: کشورهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان همسایگان خوبی هستند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اهمیت کریدور شمال به جنوب تاکید کرد: امیدواریم در وسط جدید ریاست جمهوری ترکمنستان شاهد همکاری اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده شدن توان مالی ۲ ملت باشیم.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/