رئیس جمهور تکنون ۱۷۰ قانون اساسی در طرح مشکلات آستانه صادر کردا است – قدس آنلاین | پاگاه خبرسخنگوی دولت با بیان انکه تکنون ۱۵ صفر آستانی رئیس مستمعین انجم شادده تحفه: دارین سیر و قسم حر آستان رئیس مستمعین نز ۱۷۰ مشروطه.

به گذرش قدس آنلاین، علی بهادری جهرمی، سخنگویی دولت امشب با بیان انکه تکنون ۱۵ صفر استانی، سر مخاطبان انجم شاده آست، گفت: سفرهای آستانی با هدف کجاست به عنوان سر مخاطب و دو مسئول. ، دار بین دولمت مردممباش و مردم بردارد.

چگونه پدرم را حفظ کنم: ۲۰۰ ساعت، یک جلسه قبل از خروج آستانی برگزار، شدت وضعیت، و جلسات تمام کجاست، اولویت، مهمترین، صندلی ۱۷۹۷ سفر به صحنه از ثواب، می رصد.

سوخته دولت افزود کرد: جمعاً ۱۵ کتاب استانی مانند انجمن شدا به اضافه مدفن متون تصحیح حر آستان رئیس عامه نیز.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/