دیوان عالی آمریکا می‌خواهد سقط جنین را ممنوع کند
تقریبا نیمی از ایالت های آمریکا قوانینی را تصویب کرده و یا تصویب خواهند کرد که به موجب آن سقط جنین ممنوع است.