دیدار و تسلیت همسر رئیس جمهور از خانواده شهید اصلانی – قدس آنلاین | ایستگاه خبری



شریک زندگی رئیس جمهور پس اجتناب کرده اند تشییع پیکر شهید محمد اصلانی همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهید عیادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش اظهار داشت.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، ساعتی پیش; شریک زندگی رئیس جمهور پس اجتناب کرده اند تشییع پیکر شهید محمد اصلانی همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهید عیادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش اظهار داشت.

پیکر شهید اصلانی همراه خود حضور مورخ افراد مشهد در بارگاه منور رضوی تشییع شد.

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/