دفتر مناطق نفتخیز جنوب در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد


محل کار پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب در دانشکده تجاری شریف افتتاح شد.

به گزارش خوزنیوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند پایگاه نفتز، رئیس اداره تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب همراه خود تشکر اجتناب کرده اند دانشکده شریف برای اختصاص موقعیت یابی فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح محل کار این نمایندگی ذکر شد: امیدواریم مقدمه ای برای برقراری ارتباط باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم عملی تر بین ۲ گروه.

دکتر محمد گلستان حیاط پشتی ذکر شد: گروه های صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده باید همراه خود پرهیز اجتناب کرده اند ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر با توجه به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات به تفاهم هر دو زبان مشترک با توجه به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله همراه خود جدیت امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه این سیستم مشخصی بین دانشکده شریف تدوین کنیم. فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سراسری مناطق.» همراه خود نفت، این مشارکت عالی سود، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده دقیق است.

وی افزود: حضور متخصصان مجرب مناطق نفت خیز جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید دانشکده در نشست های فاصله ای، برگزاری سمینارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های مشترک، تبادل نیازهای فناورانه مناطق نفت خیز جنوب، نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر های آموزشی فاصله ای، توصیه های تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت پمپاژ. تخصص ورود به مدرسه عنوان حلقه مفقوده داده ها، مهمترین این سیستم های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دادن به فصل جدید همکاری دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت {خواهد بود}.

گلستان حیاط پشتی در نهایت تاکید کرد: {برای تغییر} درجه ارتباط دانشکده ها، نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تحقیقاتی همراه خود صنعت، چاره ای جز تحمیل جامعه فناوری اساساً مبتنی بر فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها همراه خود هدف خوب ارزش آفرینی اصولاً در تمامی سطوح نداریم. این جامعه همزمان همراه خود تمامی ورزش های فعلی حرکت خواهد کرد.

محلی سازی از کیت صنعت نفت در دانشکده تجاری شریف
{در این} مراسم رئیس مدرسه مهندسی شیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشکده نفت دانشکده تجاری شریف اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی سازی از کیت صنعت نفت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان {در این} دانشکده خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این از کیت قبلا توسط نمایندگی های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادایی ساخت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود بالاترین استاندارد ساخت می کنیم.

اصغر ملایی افزود: آمادگی شخصی را برای اجرای ساختار های تخصصی در بخش صنعت نفت ادعا کردیم ضمن اینکه چالش هایی کدام ممکن است به ثمر نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری شدند را مدیون متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب هستیم.

وی تاکید کرد: این دانشکده معنی پاسخگویی به هرگونه خواستن فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت شیک در صنعت نفت را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت این دانشکده علم آموزی به صنعت است.

مولایی به تحمیل دفاتری برای نمایندگی های سراسری در مناطق نفت خیز جنوب یعنی نمایندگی سراسری حفاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان در دانشکده تجاری شریف ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این محل های کار در بین دانشجویان، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان در سال ۱۳۹۰ تحمیل می شوند. اطمینان حاصل شود که محاسبه نیازهای بخش صنعت نفت.

وی یکپارچه داد: این بستر در ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نفت فوق العاده کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تسریع در اجرای چالش های مختلف {در این} صنعت {کمک می کند}، ضمن اینکه پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت ملت زمان زیادی نمی برد. این توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال ای کدام ممکن است برقرار شده است.”

مولایی افزود: همراه خود تحمیل این محل های کار اجتناب کرده اند تخصص صنعتگران نفت در زمینه های مختلف استفاده از، حفاری، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بهره مند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اجرای چالش های مشترک مدرسه مهندسی شیمی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های سراسری در بخش نفت کمک خواهیم کرد. جنوب میادین نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اروندان.» نیازهای بخش صنعت نفت برای تعمیر این از ملزومات به دانشجویان ارشد، دکتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید ادعا تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه دانشجویان اجتناب کرده اند نزدیک اجتناب کرده اند از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نمایندگی های نفتی بازدید خواهند کرد، ذکر شد: همراه خود کار با هم نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب، نقشه راه ۱۴۰۱ را ادعا می کنیم کدام ممکن است بر این مقدمه بازدیدی اجتناب کرده اند این نمایندگی انجام ممکن است. مجموعه ای برای خدمت به میادین نفتی.”

{در این} مونتاژ محسن المصطی معاون پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین الملل مدرسه مهندسی شیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین بقایی معاون پژوهشگاه صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست روابط همراه خود صنعت مدرسه مهندسی شیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت شریف حضور داشتند. دانشکده ذکر شد. فناوری مباحث تخصصی را در صنعت نفت راه اندازی شد کرده است.