دستگیری ۴ اراذل و اوباش سابقه دار در ملکشاهی


به گزارش تابناک ایلام؛ سرگرد بهزادبسطامی خاص داشت: ساختار ترکیبی آوری اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش به صورت همزمان در چندین سطح شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی ملکشاهی اظهار داشت: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مرجع قضائی شدند.

سرگرد بسطامی افزود: پلیس اجتناب کرده اند تمامی قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان شخصی در راستای مقابله همراه خود جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود قوانین شکنان استفاده خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان بدانند کدام ممکن است هیچگاه نمی‌توانند اجتناب کرده اند ظاهر شد تیزبین پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین در امان باشند./ح