دستگیری یک تیم صهیونیستی توسط سپاه پاسداران و جلوگیری از خرابکاری در تاسیسات اتمی فردو – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسپاه پاسداران ایران اعضای جامعه ای را کدام ممکن است قصد خرابکاری در توانایی هسته ای فردو را داشت، دستگیر کرد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، اعضای جامعه ای کدام ممکن است قصد خرابکاری در توانایی هسته ای فردو را داشتند، توسط گروه داده ها سپاه پاسداران ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

رژیم صهیونیستی سال هاست کدام ممکن است جستجو در خرابکاری در توانایی هسته ای فردو، یکی اجتناب کرده اند توانایی هسته ای ایران است کدام ممکن است تاکنون همراه خود شکست مواجه شده است. بر ایده گزارشی کدام ممکن است صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما آشکار کرده است، مأموران رژیم صهیونیستی در امتحان شده هستند به همان اندازه همراه خود روشی جدید به شخص IR6 نزدیک شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این کار، یکی اجتناب کرده اند همسایه های این کارمند را در شناسنامه شخصی توسل به کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او پول تیز کردن کرده اند. نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب کسب. شکلک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلفن های همراه} به این شخص یاد دادند کدام ممکن است چگونه ایمن ارتباط برقرار تدریجی.

سپس برای ترکیبی آوری داده ها به کارگران وسط مراجعه می کنند. تمام دستمزدها همراه خود پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی دیجیتال تجارت تبدیل می شود متعاقباً هیچ مسیری خاص نمی شود. افسر جاسوس اسرائیلی ابتدا در محافظت خوب نمایندگی هنگ کنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک خوب واسطه همراه خود کارمند فردو تصمیم خواهد گرفت. در همین راستا این سیستم ای را سفارش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم به قدم در چالش های مختلف به سراغ این مناسب {می رود}. کارمند اجتناب کرده اند هویت جاسوس مطلع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود او همکاری می تدریجی، با این حال همه این سطوح در یک واحد گشت اطلاعاتی سربازان بی نام سپاه برای ورود به جامعه بی نظیر {بوده است}. مدیریت سپاه همراه خود همکاری فرماندهی ضد جاسوسی سپاه توانست اجتناب کرده اند خرابکاری های عظیم در توانایی اتمی فردو جلوگیری تدریجی. گرید سعی می کرد در گذشته اجتناب کرده اند نوروز حرکت تدریجی.

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/