درسی که ترکیه از ناتو آموخت
در کل نبرد خانه سوریه، پس اجتناب کرده اند اینکه ترکیه توسط خودم اجتناب کرده اند متحدان شخصی در ناتو آموخت، درس دردناک فروپاشی سیستم اتحاد استاندارد را آموخت. ترکیه در مقابل بستگی به اتحادهای در سراسر جهان، آغاز به آسانسور شخصی شناخته شده به عنوان خوب مقامات-ملت کرد کدام ممکن است به لطف مکان مهم ژئوپلیتیکی شخصی، پوشش خارجی چندجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از بعدی را در پی داشت.