درخواست دامپروران خوزستانی یزای تشدید نظارت بر جلوگیری از خروج خروج کاه و کلش از استان


مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری استان خوزستان  طی نامه نیازمند  بدتر کردن نظارت بر جلوگیری اجتناب کرده اند خروج خروج کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلش  اجتناب کرده اند استان شد
 به گزارش خوزنیوز در نامه ی امین لیرابی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری استان خوزستان آمده است:

ریاست احترام گروه جهاد کشاورزی استان خوزستان

همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض ادب
احتراما، تذکر به خشکسالی سالهای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های دامی، صنعت دامپروری استان زرخیز خوزستان {به خودی خود} از نزدیک حساس گردیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان تحمل ضربه عکس ندارد. چنانکه تبصره دامداری های رها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران بی آتیه صحه ای بر این آموزش داده شده است است.
ضمن سپاسگزاری بی کران اجتناب کرده اند اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیریهای جنابعالی اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند خروج خروج کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلش گندم می خواست دامداران استان در راستای سیاستهای کلان ملت مبنی بر تامین ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دستور آمایش سرزمینی به استانهایی کدام ممکن است اساسا صحیح صنعت دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی نمی باشند، به اطلاع می رساند علیرغم اقدامات اجرایی صورت گرفته همچنان خروج علوفه همراه خود عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بالا یکپارچه دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیتی اجتناب کرده اند سمت نهادهای انتظامی مدیریت کننده مبادی خروجی استان اعمال نمیگردد.
لذا مصرانه خواهشمند است همراه خود ملاحظه به محدود بودن زمان درو کردن گندم نسبت به اجرایی شدن ممنوعیت خروج علوفه کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلش اجتناب کرده اند استان، پیگیریهای اجباری را اجتناب کرده اند طریق تمامی نهادهای انگشت اندرکار مبذول فرمایید.