درآمدهای دولت فقط از طریق خزانه وارد چرخه اداری دولت می شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمعاون اول ذکر شد: درآمدهای مقامات حتی وقتی منصفانه ریال باشد باید اجتناب کرده اند طریق خزانه وارد چرخه اداره کل ملت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار آن به زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف رئوس مطالب شود.

به گزارش قدس تحت وب ، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور همراه خود حضور در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی اجتناب کرده اند تجهیزات های مختلف خزانه داری کل ملت بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های این نهاد پولی قرار گرفت.

بعدازظهر در حال حاضر (شنبه) {در این} بازدید کدام ممکن است در فینال روز کاری سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال ساعات بقیه اجتناب کرده اند ورزش مناسب اجرایی سال جاری به پایان رسید، اجتناب کرده اند زحمات کارگران ادارات مختلف خزانه داری کل ملت تقاضا شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است به طور قابل توجهی در روزهای پایانی سال اجتناب کرده اند آنها شناخت می کنیم.

معاون اول رئیس جمهور علاوه بر این اجتناب کرده اند این وزارتخانه شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی در اداره امور پولی ملت یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خزانه داری در کل گذشته تاریخی همواره حافظ مقامات ها {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کار کردن این نهاد صحیح باشد، شاهد خواهیم بود. انبساط اقتصاد ملت

وی همراه خود یادآوری وضعیت ملت در زمان مقامات سیزدهم، ذکر شد: در زمان تحریک کردن به کار مقامات، وضعیت خزانه خوشایند نبود، کمیت کالا نفت کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا بود. خوشایند نیست. به مقامات حاضر نشده است.»

این مخبر افزود: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در برخی استان ها ناکافی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بالای ناشی اجتناب کرده اند کرونا بودیم، در حالی کدام ممکن است دشمنان اجتناب کرده اند منصفانه سو نمایندگی های ساخت واکسن را در ملت تحریم کردند به همان اندازه نتوانند از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته تهیه کنند. داروها.” طرف مقابل نیز اجتناب کرده اند واردات واکسن به ملت جلوگیری کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اول افزود: ۸ میلیارد دلار فارکس ممتاز کل سال ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است تقریباً تمام آن در تعدادی از ماه اول سال خرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است مقامات سیزدهم در آن نقطه همراه خود فاجعه مواجه بود. دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت.»

وی یکپارچه داد: به لطف خداوند، حمایت‌های مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر دردسرساز‌گیرانه رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای مقامات توانستیم ظرف سه ماه کالا نفت را به بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون بشکه در روز برسانیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند دارایی های مسدود شده را آزاد کنید.”

این مخبر افزود: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند بهتر از ملت ها در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر روده ها است.

وی در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه سال بلند مدت فوق العاده بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربارتر {خواهد بود}، افزود: خوشبختانه سه قوه حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه جانبه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی این کشتی به ساحل ایمن خواهد رسید.

مخبر بر لزوم اصلاح ساختار بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: درآمدهای حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت باید صرف در ملت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند نپخته فروشی نفت جلوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دهیم. زنجیره های تغییر برای قطعا ارزش آن را دارد افزوده تا حد زیادی.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مقامات ها مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجران خوبی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دارایی به مردمان واگذار شود به همان اندازه چرخه در ملت تحریک کردن شود.

وی افزود: درآمدهای مقامات حتی وقتی منصفانه ریال باشد باید اجتناب کرده اند طریق خزانه وارد چرخه مدیریتی مقامات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار آن به زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف رئوس مطالب شود.

این مخبر بر ترتیب موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام بانکی در ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اصلاح نظام بانکی ملت باید در اصل کار وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانم نظام بانکی را افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کنم. نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلور درست بانکداری اسلامی در ملت باشید.»

معاون اول وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود ردیابی به گزارش‌های وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در خصوص این سیستم‌های توسط دست اقدام برای هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال کردن عملیات، ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است مقامات الکترونیک به طور درست اجرا نشود، ۹ اجتناب کرده اند فساد جلوگیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ درآمد، قیمت‌های مقامات به خوبی ترتیب شده است.
وی افزود: شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور دیجیتال در همه تجهیزات‌های اجرایی امری اساسی است، با این حال موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذاری آن در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی فوق العاده حیاتی‌تر اجتناب کرده اند سایر تجهیزات‌ها است، از می‌تواند رضایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌دهی گروه‌هایی را به در کنار داشته باشد. مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک کدام ممکن است موقعیت مهمی در اقتصاد ملت دارد.

مخبر در یکپارچه به استفاده مدیران جوان توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند شناخته شده به عنوان سیزدهمین مشخصه مقامات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بکارگیری مدیران جوان فرصتی برای اصلاح کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های قبلی است با این حال تخصص، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه نیز باید همراه خود هم مخلوط کردن شوند.»

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی نیز {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این سیستم راهبردی سال ۱۴۰۱ این وزارتخانه پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم مبنای کار کردن هر منصفانه اجتناب کرده اند تجهیزات های تابعه {خواهد بود}. گروه های.”

وی اجتناب کرده اند اعطای نزدیک به ۲۰۰ هزار مؤسسه با بیرون حامی اجتناب کرده اند اصل رئیس جمهور خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اقدامات وزارت اقتصاد ترتیب تجهیزات های پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم سال ۱۴۰۱ در شرایطی تحریک کردن شود. در جایی کدام ممکن است هیچ تجهیزات پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز با بیرون تصمیم همراه خود گروه امور مالیاتی غیرفعال است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ خزانه داری کل ملت در دقیق اینکه حضور معاون اول در خزانه ملت بی سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی کارگران است گزارشی اجتناب کرده اند فینال وضعیت دریافتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی های مقامات حاضر کرد.

وی علاوه بر این گزارشی اجتناب کرده اند خزانه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود دیجیتال شدن این امور شاهد جلوگیری اجتناب کرده اند عدم تعادل پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری انضباط پولی خواهیم بود.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/