داستان کمیته مجازات. اولین سازمان ترور سیاسی ایران (فیلم)
صفحه بحث متشکل اجتناب کرده اند سه نفر است. افرادی که برای مشروطه جنگیدند. آنها انتخاب گرفتند خائنان به ملت را بکشند. ماجرای دقیق کمیته مجازاتی کدام ممکن است علی حاتمی هزاردستان اجتناب کرده اند آن ساخته شد را ببینید.