داستان جوان اهوازی که جان ساکنان ساختمان در حال سوختن را نجات داد


میلاد مورید سادات جوان اهوازی عصر قبلی بر تأثیر شومینه سوزی در طبقه پنجم یکی اجتناب کرده اند مجتمع های مسکونی زیتون کارمندی اهواز جان ساکنان این ساختمان را نجات داد.


داستان جوان اهوازی که جان ساکنان ساختمان در حال سوختن را نجات داد

نباید سرباز باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین حفاظت کنی هر دو در مستطیل بی تجربه باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قهرمان مردمان خوشحال از کنی، گاهی می توانی سیاه نمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میان شعله های شومینه بگذری به همان اندازه آب در دلت بلرزد. . ساکنان

وقتی خداوند خیر بندگانش را تمایل دارد، اعتراف می تدریجی کدام ممکن است وقتی ساختمانی شومینه خواهد گرفت، همسایه اجتناب کرده اند او کوهنوردی ورزشکار می سازد کدام ممکن است همراه خود ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت فراوان ممکن است مرکز حادثه را بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان شخصی را اجتناب کرده اند شعله های شومینه نجات دهد.

میلاد مورید سادات جوان اهوازی عصر قبلی بر تأثیر شومینه سوزی در طبقه پنجم عالی مجتمع آپارتمانی در کوی زیتون کاروند جان ساکنان این ساختمان را نجات داد.

همراه خود میلاد تصمیم گرفتیم به همان اندازه ماجرای نجات همرزمانش را برایمان رئوس مطالب تدریجی، پیش بینی داشتم این ماجرا را همراه خود ابوتاب رئوس مطالب تدریجی با این حال…

آیفون زنگ زد همه یونیت ها زنگ خورد

پس اجتناب کرده اند سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به خطری کدام ممکن است مرتکب شده بود، اظهار داشت: ممکن است کاری نکردم جز اینکه کافه ممکن است روبروی ساختمانی بود کدام ممکن است شومینه گرفته بود، آغاز باز کردن انداختن کرکره کافه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجود در ساختمان دویدم. دیروز تا حد زیادی مردمان روز شخصیت را پوست اجتناب کرده اند خانه هایشان جشن گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده تقریباً خلوت بود.’

همراه خود عمق تکل شومینه، دود سیاه غلیظی اجتناب کرده اند ساختمان بلند شد، متعاقباً در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن شومینه نشانان، اولین کاری کدام ممکن است کردم این بود کدام ممکن است همراه خود تمام ساکنان ساختمان تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم خانه هایشان را توقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن برای هشدار اجتناب کرده اند آسانسور استفاده نکردم. وارد راه پله ساختمان شدم.

به محض حق ورود به ساختمان، خدای ناکرده بنزین تمام واحدهای مسکونی را خاموش کردم به همان اندازه انفجار باعث تحریک کردن شومینه نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیبی به مردمان وارد نشود.

دود غلیظ سیاه راه {پله ها} را پر کرده بود با این حال برخی اجتناب کرده اند ساکنان اجتناب کرده اند ترس در راه پله های ساختمان ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز همراه خود اولویت پوست رفتند. آنها رفتند. برخی اجتناب کرده اند ساکنان پس اجتناب کرده اند رسیدن شومینه نشانان همراه خود آسانسور باز کردن ساختمان رسیدند. در شومینه سوزی بسیاری زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی ۲ خانوار همراه خود آسانسور ساختمان را توقف کردند.

کوهنوردی به ممکن است کمک زیادی کرد

آرزو می کنم اجتناب کرده اند آقای میلاد بپرسم {در این} حادثه تعدادی از نفر سیگار کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا به آنها اکسیژن دادند با این حال ممکن است با بیرون اینکه صورت شخصی را بپوشانید وارد دود غلیظ ساختمان شده اید. خواه یا نه اجتناب کرده اند {نفس کشیدن} نمی ترسید هر دو بافت بدی ندارید؟ او پاسخ داد: ممکن است کوهنوردی می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کوهنوردی ریه ها را بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم تر می تدریجی، کوهنورد تا حد زیادی اجتناب کرده اند مردمان روال نفس می کشد.

می پرسم اگر {در این} بازی نمایندگی نمی احتمالاً انجام دادی ریسک نمی احتمالاً انجام دادی؟ وی پاسخ داد: قطعا ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به همشهریانم کمک می کردم، با این حال کوهنوردی به ممکن است کمک زیادی کرد، به همان اندازه روزی کدام ممکن است شومینه آرم ها موجود در ساختمان بودند، ممکن است هم به آنها کمک می کردم.

شهریورماه سال قبلی، نوجوان ۱۵ ساله ای به تماس گرفتن علی لندی در شهر ایزه پس اجتناب کرده اند شومینه تکل خانه همسایه برای نجات جان ۲ زن دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر سوختگی از حداکثر جان باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۲ هفته به بیمارستان اصفهان منتقل شد.