خطیب زاده: سیاست خارجی دولت انقلاب مبتنی بر افزایش دوستی در منطقه است – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در مراسم دیپلماسی نوروز ۱۴۰۱ ذکر شد: پوشش خارجی مقامات انقلابی آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور بیشتر مبتنی بر افزایش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت در قلمرو است.

به گزارش قدس اینترنت، خطیب زاده {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای تصویر های خارجی مقیم تهران در محل تجهیزات گلف دیپلماسی وزارت امور خارجه برگزار شد، همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار ذکر شد: ۱۰۰۰ سال است کدام ممکن است فلات ایران تجلیل اجتناب کرده اند اقوام ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان تمدن های مشترک {بوده است}.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادعا ای همراه خود دقیق اینکه معتقدیم نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید سرآغاز کار غول پیکر ماست، ذکر شد: پوشش همسایگی {در این} زمینه منعکس احتمالاً خواهد بود.

خطیب زاده افزود: پوشش خارجی مقامات انقلابی آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر به همان اندازه بلند مدت مشترکی را در قلمرو بر ایده مولفه های مشترک در جهت افزایش دوستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت رقم بزند.

سخنگوی تجهیزات دیپلماسی تاکید کرد کدام ممکن است “جهان در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس به دعوت جهانی متمدن برای همزیستی صلح جو خواستن دارد.”

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/