خطیب زاده: خوب زودرس جایگزین نیوز توافوق خوب نمیشد – قدس آنلاین | پاگاه خبرسخنگوی و وزارت امور خارجه گفت: گیفتگوهای، وین آداما درد و خوب زودرس جگزین اخبار خوب نمیشد.

به گذرش قدس آنلاین، سعید خطیب زاده، سخنگوی و زعات آمور خرگا، دکتر تویتی، دکتر مورد، خاطرات راند رود از وین نوشته: گفتوگوهای، وین همچنان، آداما درد. خوب زودرسه اخبار جیگسین موافق خوب نامی چود.

وی آدما داد: اشکالی ندارد، بقیه اش مهم است، بقیه بحث راه حل و فصل است. محو شدن مضاعف ضروری است.

سخنگوی و وزارت امور خارجه اعلام کردند:

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/