خبرگزاری مهر: سرمای زمستان همچنان میهمان نوروز اردبیل است | اخبار ایران و جهانسیاوش محمدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر به تشریح فینال نقشه های هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: نقشه های فعلی هواشناسی حاکی اجتناب کرده اند وجود زبان های پرفشار در دریای خزر، جریان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ناپایدار جوی به همان اندازه صبح روز جمعه است. ۲۵ فروردین در اکثر عوامل ملت. بر این ایده آسمانی نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود وزش باد خزری، مه، بارش خفیف برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش خفیف باران در شمال استان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

وی افزود: بر این ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک هفته در مناطق برف گیر در نوار شرقی استان اردبیل {به دلیل} کمیت بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق وزش باد دریای خزر احتمال کولاک موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در برخی خیابان های برفگیر.

مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه در مناطق مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استان شاهد تداوم هوای خنک زمستانی به طور قابل توجهی در عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح خواهیم بود، اظهار داشت: چنین نخواهد بود.

محمدی همراه خود ردیابی به اینکه ملاحظه به رنگ زرد هشدار شماره ۵۳ هواشناسی برای استانداری اردبیل طرفدار تبدیل می شود، افزود: ضمن پرهیز اجتناب کرده اند سفرهای غیر حیاتی به طور قابل توجهی در وسط استان، خودروهای شخصی را به از دستگاه زمستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند روز جمعه همراه خود اصلاح جریانات هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد رژیم ضعیف بارشی علیرغم اینکه اجتناب کرده اند عمق ناپایداری یک زمان کوتاه کاسته تبدیل می شود، با این حال در نواحی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استان این رژیم جدید بارشی {خواهد بود}. باعث بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف شود.