خبرگزاری مهر: انفجار بمب در جاده کاروان لجستیکی ارتش آمریکا در عراق | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند شفق نیوز، ممنوعیت امنیتی اجتناب کرده اند انفجار در مسیر درست کاروان لجستیکی نظامی آمریکا بین استان های بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوانیه خبر داد.

این تأمین اظهار داشت کدام ممکن است مهاجم یک زمان کوتاه بعد اجتناب کرده اند ظهر در برابر این کاروانی اجتناب کرده اند نیروهای در سراسر جهان کمک به ایمنی به مدیریت آمریکا هدف قرار گرفت.

این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است کاروان های ارتش آمریکا در عراق هدف قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراقی ها آرزو کرد خروج بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط آنها اجتناب کرده اند آلودگی عراق شدند.