خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، روح الله مزنانی در این سیستم گفتگوی ویژه همراه خود خاص اینکه اگر بخواهیم این مقدار کالا وارد کنیم باید اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام فوق العاده بالاتری ارزش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بیشتری داشته باشیم، افزود: سال قبلی شبیه به چیزی است کدام ممکن است عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون دلار از دستگاه پزشکی هم وارد کردیم.

وی همراه خود خاص اینکه حدود ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی داریم، یکپارچه داد: حدود ۳۶۷ هزار کد برای از دستگاه پزشکی صادر شده کدام ممکن است همگی در اصل کار قرار دارند. تیک توک، اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید می شوند.

مزنانی ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع حدود ۱۲۰ هزار تجهیزات وارداتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۶۰ هزار تجهیزات را در موجود در ساخت می کنیم.

وی افزود: ۱۲ هزار تجهیزات شناخته شده به عنوان قطعه هر دو داروها اولین از دستگاه پزشکی کدگذاری شد.

وی ذکر شد: به کالاهایی پروانه مونتاژ اعطا تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند انجام امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت برخوردار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افرادی که صلاحیت آنها تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهایشان اجتناب کرده اند تذکر انطباق همراه خود استانداردهای فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مستمر این الزامات مجوز ساخت را اکتسابی کرده اند، مجوز ساخت می دهیم.

مزنانی افزود: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تجهیزات از دستگاه کافی برای ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت بی طرفانه همراه خود فناوری خانه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل صادرات است.

وی ذکر شد: اگر مشکلی در صادرات این موارد موجود است {به دلیل} مبانی کشورهای مکان تعطیلات است.

مزنانی افزود: بعد از همه ۲۷۰۰ کالا همراه خود احتساب ساخت کالاهای درست مثل در نمایندگی های مختلف کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ نوع کالا بر این ایده در ملت ساخت تبدیل می شود.

وی ذکر شد: تجهیزاتی کدام ممکن است به صورت بی طرفانه ساخت تبدیل می شود ابتدا باید خواستن ملت را تامین تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مجوز صادرات اکتسابی تدریجی.

مزنانی افزود: مثلا ونتیلاتور ما ساخت خانه را ۱۸۵ میلیون تومان قیمت گذاری کردیم، در حالی کدام ممکن است تولیدکنندگان می توانند این محصول را همراه خود عالی میلیارد تومان صادر کنند، با این حال در زمان شیوع کرونا به این از دستگاه خواستن داشتیم.

وی ذکر شد: اگر کار در بخش از دستگاه پزشکی در ملت در سایر بخش ها انجام شود، قطعا ارزش آن را دارد گذاری برای واردات کالا به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ میلیارد دلار فارکس محبوب کدام ممکن است در سال ۹۷ اجتناب کرده اند ملت خارج شده است، {خواهد بود}. به نصف کاهش یافته است است.”