خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی باسلرزاده در تشریح حادثه رخ داده در محله تبه الله اکبر بندرعباس ذکر شد: در کلیپ چاپ شده شده مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادره دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن گمشده سند مناسب منصفانه صفحه ای هستند. به الله اکبر حومه شهر بندرعباس است کدام ممکن است متأسفانه با بیرون نظارت محله های غیراصولی در محیط شهر ایجاد کرده است.

وی دقیق کرد: طی بیست سال قبلی همراه خود بهبود صنایع غرب بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مهاجرت اجتناب کرده اند سایر روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان ها به بندرعباس محیط نشینی به آسیب شدید تغییر شده است.

بسلرزاده خاطرنشان کرد: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز بر روی تپه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخاله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این تصرفات غیرمجاز در امتداد طرف این تپه های سست طی سالیان قبلی به حداقل یک فاجعه تغییر شده است.

شهردار بندرعباس چهارم ذکر شد: خوشبختانه همراه خود وجود اینکه زلزله هایی به بزرگی ۶.۴، ۶.۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ریشتر رخ داده است، با این حال در کل منصفانه سال قبلی به خوبی پیش گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد فاجعه بزرگی در شهر بندرعباس نبوده ایم.

بسلرزاده ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند پدیده های پنهان در محیط شهر، تراشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسطیح کوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه ها توسط افراد به صورت غیراصولی تصرف است کدام ممکن است قابل انجام است در نتیجه نقطه ضعف در زیر تپه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل پاییز شود.

وی افزود: شهرداری توسط خودم {نمی تواند} همراه خود پایین خواری مقابله تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محیط نشینی {به دلیل} نبود جایگزین شغلی فقر افراد است. متأسفانه افراد بومی همراه خود تسطیح پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه ها به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اصولی می پردازند.