خبردهنده: ویروس کرونا را تمام شدا فرد کنیم – قدس آنلاین | پاگاه نیوزدستیار اول حضار گفت: او چهره ویروس کرونا است، کاملا بی ضرر است، تحمیل نام زیرا، تصویر عدم حمایت از پروتکل، امکان ارسال ویروس با آن، به سرعت، با هم، یک اوج جدید، مشکل پیدا کردن یک کانادا.

به گذرش قدس آنلاین، محمد مخبر، دانشیار ارشد حضار امروز، نشست فدراسیون روسیه، کمیت بالا، تخصص کرونا با اشاره به آن، نیما شعبان، عید نوروز و ماه مبارک رمضون تائید کردها: اسپانسری پروتو کت و فنون بعضی من با تشریفات بورگزاری یه شکلی اطمینان بخشی هست کمک کند.

معاون اول رئیس، حضار با اشاره به بیماری مردم کرونا که مبتلا به ویروس کرونا هستند و منابع بیستری و فوتی ها در کوشور قدردانی کرد وضعیت ویروس کرونا کجاست؟

ادامه همکاری و شرکت در مردم، انجام پروتکل، هی بهدشتی، همان زدن ماسک، ویرگول قدری و انجم و واکسین، حضور خوشبختانه کجاست، با هدایت کار بزرگ و اکسیسیون در کاشور امسال. ، رگه های ماهیاتیر آست.

دستیار اول رئیس مجمع در درخواست از و وزارت بهداشت دورمان و آموزش پازشکی و رسانه ها و رسانه ملی بری هیجان مردم با دریفت دوز سوم و اکسون کرونا ویروس: کنترل پولی برای روایت مصافرانی، داخلی و خارجی لازم است. منابع داخلی و خارجی، زمینی و دریایی انجمن چود تا شاهد شایعه بیماری در کشور نباشم هستند.

مخبر اعلامیه کردی: هیچ علامتی از ویروس کرونا وجود ندارد، کامل است، تحمیلی است، نیازی به اسپانسر پروتکل نیست، امکان ارسال ویروس با آن وجود دارد، بسیار جدید است و مشکل پیدا کردن کانادا است.

دستیار اول رئیس جمهور، حضار همچانین با اشاره به آن و پیامدهای شیوع کرونا، دانشگاه، مشکلات روحی و معنوی وجود دارد، اعضای کرد تایید: بهدشت و دورمان از شبکه فیگوراتیو بازدید کردند. و مشاوره های سمنیستی ۲۴ ساعته با خدمات گویان مشاوره داشت لازم است نظرات دهند را ببینید.

آزمایشگاه فعالیت یاب و شادابی در دانشگاه بری مصاحبه با مشکلات روانی، نشی، به عنوان کرونا، را، لازم است و قضیه است، و این است که به برنامه متصل می شود، بالا، شادی بخش. ، و فعالیت افرین بری، مردم، فرح کیند.

ما در دبستان سخنان خود با تبریک اعیاد شعبانیه هستیم

پش به عنوان سخنان معاون اول رئیس ستاد ارتش، وزیر امور عمومی، بهدشت دورمان، و آموزش، پزشکی گازرشی، به عنوان میزان اتلا، قنادی و فوتی بالا کورونا، دیدگاه های او به عنوان یک کرد و بیانیه ای در مورد جهت گیری کشتی به سمت پایین، حما. بخش، ها گوت دراسد دوس سوم را دریفت کارند.

اشاره به حضور خود در گشایش واز سوم کارخانه واکسین سازی برکت و گمبلند صنایع داروسازی کوشور استقرار اپیلاسیون کرونا هدیه: زراخت های پایسار خوبی بری نسل واکسین دور کاشور، ایجاد پرادش و شاده.

منبع: تسنیم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/