خانم های بردار بیما می شوند / رایگان شادن حزینا زیمان بری تمامی آکشار – قدس آنلاین | پاگاه خبروزیر بهداشت، دورمان و آموزش پازشکی با اشاره به ماسوبا دولت برای بیما کاردان خانم حی برادر، جی وی تی: تمامی حزینا حی برداری و زیمان رایگان یواخیم کرد.

باه گسار شقدس آنلاین؛ سر حضار دکتر بهرام عین الله رئیس حضار استان گلستان شدت زیارت اسلام و مسلمین حضور در گلزار شهدای دانشگاه آزاد اسلامی و یک آزادشهر با یک حرم رفیع، شهدا به کردها احترام می گذاشت.

فضا جلسه مشاوره اداری مشترک شهرستانهای آزادشهر و رامیان شرکت کرد تا در صخرانی برگزار کردیم که در آنجا جلسه مشکلات و تیتراژ برگزار شد سلام مردم.

وزیر بهداشت، دورمان و آموزش پازشکی در محل تأسیس شما، با اشاره به او توسط اینکه با تلاش و فداکاری کادر درمان و مدافعان سلامت و البته همراهی و حمدلی مردم شریف ایران و همت رهبری و دولت مردمی عزیز آذر گازران در حوزه حوزه. بیماری کرونا در جهت یک مرد تحت تعقیب، ظاهر شعیم.

دکتر بهرام عین اللهی با بیان انکه امروز تمامی سازمانهای جهانی است.

و مقام اول جهان کرونا در میانه ۹۱ روز مردم خرمن خبر داد و گفت ۸۵ روز مردم نز گنبد و اکسون.

وزیر بهداشت،درمان وآموزش پازشکی با تایید مشکل سایت زباله آزادشهر و آزادشهر تشکیل شد تا پیشگری از در بیماری ها دار قانون اساسی کار کارکار گرد.

عین الله با اشاره به طرح مبحث بیما زنان بردار در حائط دولت، افزود: بر اساس طرح حائت دولت تمیمی حزینا، دوران عالی و زیمان بیاد رایگان چود و غیره. بانوانی مانند یک نسند نیز نز ناگزیر به دلیل نوسان دولت است.

سرشماری روز هست با سرشماری با عکس دیدار معروف کرد و برخی بالا شهرستان ناز با کار خواهش کرد.

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/