حمله ریزگردها به ریه های خوزستان/ حمل و نقل آبی منتفی نیست


کرامت حافظی اظهار داشت: مردمان خوزستان بار تولید دیگری سبک تلخ ریزگردها را می چشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشان در شاخه های کارون به شماره افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت همه جانبه وزیر انرژی در جاری مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ماموریت های سوئیچ آب هستند.

عالی پرانرژی جو زیست افزود: خوزستان در تعدادی از سال قبلی {به دلیل} سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب اجتناب کرده اند حد نرمال ریزگردها رفتن نکرد، با این حال کاهش بارندگی اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن بالادست رودخانه های منتهی به خوزستان اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را پرانرژی کرد. در استان

این پرانرژی جو زیست شکسته نشده داد: چه کانون های ریزگردهای خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کانون های ریزگرد عراق، همه مخازن، تالاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلاب ها دقیق است. من می خواهم اهمیت می دهم خودشان را گم کردند.

وی تاکید کرد: جدا از تالاب هایی کدام ممکن است به ویژه به آب خواستن دارند، اکوسیستم مخازن فصلی نیز در صورت تامین نشدن آب، منشا کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تبدیل می شود، این در حالی است کدام ممکن است همه می دانند کدام ممکن است خوزستان ۹ تنها برای آب آشامیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی، اما علاوه بر این به آب خواستن دارد. علاوه بر این برای امکانات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار. من می خواهم اهمیت می دهم آه باید آن را بلعیدن کنید با این حال همراه خود اصل العمل های نادرست مربوط به کاشت نهال بوته ها مهاجم آکورد آمریکایی هر دو ناخوشایند متوجه شد افشانه در شنزار امتحان شده شد به همان اندازه این واقعیت پنهان شود کدام ممکن است این ولسوالی برای مهار کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به آب خواستن دارد.

حافظی افزود: جایی همراه خود ارزش مدیریت ریزگردها ناخوشایند متوجه شد افشانه معلوم تبدیل می شود اصلاً کانون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار نیست، شن های خوزستان فک او را انتخاب کنید و انتخاب کنید در احاطه آن در دشت شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان اکوسیستمی پویا موجود است کدام ممکن است اصلا کانون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هیچ تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه ای کانون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار نبوده است.

مالچ بی اثر در شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرانرژی جو زیست تصریح کرد: همراه خود بودجه ای کدام ممکن است برای مدیریت ریزگردها حتی با بیرون هدف نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً برای از ما سازی ناخوشایند متوجه شد افشانه {در این} شن، واقعیت خواستن آب خوزستان به مهار کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اقدام نادرست گیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین غیربومی تولید دیگری پنهان تبدیل می شود. آکورد گیاه آمریکایی، طبیعی خطرناک برای شخصیت، شناخته شده به عنوان راه حلی برای کشتی همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور فشرده کشت تبدیل می شود.

وی افزود: در حالی کدام ممکن است این گیاه جدا از عناصر محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک به سرما فوق العاده ظریف است، سرمازدگی حتی برای تعدادی از ساعت در سال صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به صفر باعث خشک شدن این گونه نهال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل از بند باز کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند حوادث مکرر در مناطق خوب و دنج است کدام ممکن است به سادگی در نتیجه اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن این گیاه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکورد آمریکایی ها پس اجتناب کرده اند شومینه سوزی در موقعیت به احیا نیستند.

این پرانرژی جو زیست اظهار داشت: این عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر تولید دیگری باعث شکست مدل های متنوع تخصیص آب برای مدیریت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله مجدد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به ریه های خوزستان شد.

حمله ریزگردها به ریه های خوزستان/ حمل و نقل آبی منتفی نیست

وی اظهار داشت: در جاری حاضر انشعاب های کارون سوئیچ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۶ بخش انتقالی جدیدترین کارون مربوط به کوهرنگ عالی، کوهرنگ دوم، چشمه لنگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خدنگستانکمال صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلگوردرز کوچیری قم علاوه بر این آب را به تونل سوم کوهرنگ کدام ممکن است هفتمین سوئیچ آب اجتناب کرده اند سرشاخه های کارون است همراه خود وجود مخالفت مردمان انجام داد. برگان در استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در محل سومین کارگاه تونل کوهرنگ این موضوع در اصل کار وزارت انرژی قرار دارد.

حافظی افزود: خوزستان بیش اجتناب کرده اند پیش خواستن به جابجایی انشعابات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است همراه خود موتورهای قادر مطلق به تونل کوهرنگ سوم پمپاژ می تنبل. روستاییان برگانروستاها چاعتراض آباد، گل آباد، شهریاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملک آباد به سوئیچ آب اجتناب کرده اند استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری کدام ممکن است همراه خود تخریب مزارع، باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه های سرشاخه کارون در کنار است.

نتایج مخالف بار آب

این پرانرژی جو زیست تاکید کرد: این بار آبی جدا از تخریب مناطق سرشاخه کارون در هدف برگان به همان اندازه دشتک استان شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در اهواز، آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر در خوزستان نتایج نامطلوبی می تواند داشته باشد.

وی افزود: همه این خطاها در روزی رخ می دهد کدام ممکن است اصلاحات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایش پایین حتی بار قبلی کارون را تحمل تاثیر قرار داده {است تا} اینکه چشمه عظیم کوهرنگ برای اولین بار {در تابستان} خشک شد کدام ممکن است نماد می دهد زاگرس یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها قابل اعتقاد است. پایداری کدام ممکن است برای بار آبی صحیح نیست.

حافظی اظهار داشت: این اقدامات حتی همراه خود ایده خواستن به فلات مرکزی اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی انصافاً خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار بر اجرای قالب های کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی برای سوئیچ خطاها دارد کدام ممکن است در نتیجه تخریب دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی اجتماعی تبدیل می شود. .

تایید شده: هنگام حمل آب برای غیر الکلیمونتاژ تاسیسات تولیدی های آب، رشد کشاورزی همراه خود آب پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ارزش های ساخت محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی همراه خود آب کارون در فلات مرکزی خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای سرمایه ملت پریشانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ارزش های ساخت {در این} اقتصادها باید گلوگاه ها را متوقف کنند.

این پرانرژی جو زیست اظهار داشت: جدا از تونل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد کوهرینگ سه، در بلند مدت سدهای خرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت ​​آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید / در اصل شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد خراسان در سرشاخه های کارون همراه خود چندین انفجار در لردغان پرانرژی شد.

حافظی اظهار داشت: پیش بینی می سر خورد رویه های غلط سوئیچ آب به شعب کارون در مقامات جدید اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات به سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده انتخاباتی شخصی همراه خود مردمان خوزستان برای جلوگیری اجتناب کرده اند سوئیچ آب حرکت تنبل، با این حال شواهد نماد می دهد کدام ممکن است وزیر انرژی اصولاً اجتناب کرده اند مقامات های قبلی تشنه سوئیچ آب است». به زادگاهش