حمایت از طرح جمعیتی با کاهش سزارین


رئیس امور مامایی دانشکده علوم پزشکی دزفول ذکر شد: قالب حمایت اجتناب کرده اند باند جوان همراه خود کاهش زایمان های بی معنی سزارین محقق تبدیل می شود.

وهم تارابینا ذکر شد: زایمان سزارین ساده در مواردی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک در شرایط اورژانسی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص دختران {برای حفظ} بهزیستی این راه را تجویز می تنبل.حمایت از طرح جمعیتی با کاهش سزارین

وی ذکر شد: خطر خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاس مادرانی را کدام ممکن است به فرآیند سزارین زایمان کرده اند را شبح می تنبل، علاوه بر این این مدت بستری شدن در بیمارستان تمدید شده تر است.

تورابینیا احتمال کودک دار شدن را {به دلیل} چسبندگی معده کاهش می دهد، خطر حاملگی خارج رحمی را افزایش می دهد، باعث مشکلات تنفسی ناشی اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند بیهوشی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر مادران را ۲ برابر می تنبل. زایمان خالص سایر مشکلات زایمان سزارین برای مادران.

معاون مامایی دانشکده علوم پزشکی دزفول می گوید: احتمال افزایش مشکلات شیردهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی {به دلیل} انکار تصمیم منافذ و پوست همراه خود منافذ و پوست در ساعت اول تولد اجتناب کرده اند عکس موجود است. پیامدهای عقب کشیدن زایمان سزارین بودن.

به مشاوره توراپینیا؛ نسبت زایمان های سزارین همراه خود بیماری هایی مشابه; آسم، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوتیسم (بیش فعالی) {به دلیل} آرام‌بخشی در نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه، به مستعد ابتلا به باعث مشکلات تنفسی می‌شوند.